חיפוש באתר

כללי

מכרז פומבי מספר 03/2017 לרכישת ציוד ספורט והלבשה – קבוצות כדורגל וכדורסל

שם מכרז: מכרז פומבי מספר 03/2017 לרכישת ציוד ספורט והלבשה – קבוצות כדורגל וכדורסל

 

מועד אחרון: 17.9.17

 

העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב (להלן: "העמותה"), מזמינה בזאת הצעות מחיר לרכישת ציוד ספורט והלבשה – קבוצות כדורגל וכדורסל עבור העמותה, הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש, תמורת תשלום של 1,000 ₪ כולל מע"מ (התשלום לא יוחזר), במשרדי העמותה, רח' הרב עוזיאל 13 באר יעקב (להלן: "משרדי העמותה"), בימים א' – ה' בין השעות 9:00-14:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב.

את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי המציע, ב-2 עותקים, יימסרו במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז בלבד ויופקדו בתיבת המכרזים, במשרדי העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב, שברחוב הרב עוזיאל 13 באר יעקב, עד ליום 17.9.17 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק.

העמותה תבחן את ההצעות, כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין ההצעות ורק מציע העומד בתנאי הסף, תבוא בחשבון הצעתו הכספית.

העמותה שומרת לעצמה את הזכות למסור את מלוא העבודות נשוא המכרז למציע אחד או לפצל את העבודות בין מציעים שונים, הכל כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם.

אין העמותה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כל שהיא.

 

לפרטים ניתן לפנות אל הגב' נעמי – העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב בטל' 08-9282158 / neomi@pnay-by.co.ilלהורדת חוברת המכרז (קובץ לא מונגש) לחצו כאן

 

צרו קשר:
  • הרב עוזיאל 13 באר יעקב
  • באר יעקב
  • 08-9282158
  • פקס: 08-9281796
קישורים:
  • אייקון פייסבוק
  • אייקון יוטיוב
  • מועצה מקומית באר יעקב
מתנסנט חוגים