חיפוש באתר

כללי

הזמנה להציע הצעות לניהול והפעלת דוכני מזון ודוכנים שונים באירועי יום העצמאות בבאר יעקב - פרטים

הזמנה להציע הצעות לניהול והפעלת דוכני מזון ודוכנים שונים באירועי

יום העצמאות בבאר יעקב

א. השירותים - כללי

1 .העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב )להלן: "העמותה"( הינה עמותה המצויה בשליטת המועצה המקומית באר יעקב וניתנה לה הזכות לנהל ולהפעיל את אירועי יום העצמאות הקרוב ביישוב באר יעקב.

2 .העמותה מבקשת לקבל הצעות מגורם אשר יפעיל וינהל את הדוכנים למכירת מזון ומכירת מוצרים שונים ליום העצמאות, והכול בהתאם למפורט במסמכי הזמנה זו )להלן: "השירותים"(. העמותה תבחר בגורם אחד שישמש כגורם המנהל מטעמה בכל הנוגע לדוכנים ויהיה עליו להתקשר עם גורמים שונים המעוניינים להפעיל דוכנים או להפעיל את כלל הדוכנים בעצמו, באירועי יום העצמאות. למען הסר ספק, לא יתקבלו הצעות להפעיל דוכנים בודדים.

3 .מספר הדוכנים שיפעלו יהיה בין 22 ל-32 .אירועי יום העצמאות יתקיימו ביום /818221/1 בין השעות 22:22-22:10 .דוכני המזון יכללו מגוון סוגי מזון כגון: תפוח אדמה אפוי, פיתות דרוזיות, גלידות ושלגונים וכיו"ב. הדוכנים השונים יכללו מכירת מוצרים שונים ליום עצמאות כגון: "ספריי שלג", "זוהרים", "מתנפחים" וכיוצ"ב. המחירים עבור המוצרים יהיו מחירי שוק סטנדרטיים.

4 .המציע שייבחר על ידי העמותה כזוכה בהליך זה )להלן: "הזוכה" או "המפעיל"(, יבצע את כל הפעולות הנדרשות, ללא יוצא מן הכלל לביצוע השירותים כמפורט במסמך זה וכפי שיעוגנו בהסכם בכתב שייחתם בין העמותה לזוכה.

5.הבחירה בזוכה תבוצע על בסיס גובה התמורה שתשולם על ידו עבור הזכות לביצוע השירותים וכן, על איכות ההצעה, ניסיון המציע וחוסנו הכלכלי. יובהר כי העמותה תהא רשאית לבחור בהצעה שאינה ההצעה הגבוה ביותר.

6 .הדוכנים יוצבו במיקום מוסכם במתחם אירועי יום העצמאות ברחבי היישוב בהתאם להנחיות נציגי העמותה. במסגרת הדוכנים חל איסור מוחלט על מכירת אלכוהול, חל איסור מוחלט על מכירת מוצרי טבק ועישון, חל איסור מוחלט על מכירת בקבוקי זכוכית, מכל המינים והסוגים ופחיות שתייה.

7 .הזוכה בהליך זה ישיג את כל האישורים ו או הרישיונות ו או ההיתרים הנדרשים לצורך מתן השירותים לרבות אישורי מועצה, רשויות בטחון ובטיחות, רשויות הרישוי, משרד הבריאות ומשטרת ישראל ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך, הכל קודם לתחילת מתן השירותים וכתנאי מוקדם להם. בכל דוכן מזון יוצב שילוט בולט המפרט את תעריפי מחירי המזון והמשקאות.

8. המפעיל לא יהיה רשאי להפעיל כל שירות אחר זולת אילו הקבועים בהסכם שייחתם בין הצדדים.

9 .כל הפעולות הכרוכות בהצבת הדוכנים, לרבות הובלתם, הצבתם, חיבורם לחשמל ומים, בדיקתם וכיו"ב ייעשו על ידי המפעיל ועל חשבונו. ביום הצבת הדוכנים יש לעבור בדיקת מהנדס בטיחות. בגמר האירוע, על המפעיל לדאוג לפינוי כלל הדוכנים והשבת האזורים בהם הוצבו הדוכנים לעמותה פנויים מכל חפץ ונקיים.

10 .הקמת והפעלת הדוכנים תעשה בתיאום והנחית הממונה מטעמה של העמותה ובהתאם להסכם שיחתם עם המפעיל.

ב. הגשת ההצעה:

11 .הצעת המציע תוגש באמצעות הטופס המצורף להליך זה כנספח א' בלבד מבלי לבצע בו כל שינויים, השמטות או תיקונים. המציע יצרף להצעה פרטים אודות ההצעה לרבות פירוט הדוכנים שבכוונתו להציב, צילומים של עבודות8דוכנים שהעמיד בעבר, פירוט על הציוד המצוי ברשותו, פירוט מוצרים ומחירים, פירוט על ניסיונו, המלצות מלקוחות קודמים וכיו"ב.

12 .המועד האחרון להגשת הצעות הינו: יום ה' 3281182217 בשעה 22:12 .ההצעה תוגש במעטפה סגורה עליה יצוין "הצעת מחיר עבור הצבה והפעלת דוכני מזון ודוכנים שונים ביום העצמאות בבאר יעקב". ההגשה במסירה ידנית בלבד במשרדי העמותה, רח' הרב עוזיאל 13 באר יעקב. מעטפה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה, לא תידון.

13 .ההשתתפות בהליך מותנית בעמידת המציע בכלל התנאים המצטברים הבאים: א. המציע הינו תאגיד רשום כדין במדינת ישראל או עוסק מורשה. על המציע לצרף אסמכתא על רישום התאגיד או תעודת עוסק מורשה. ב. למציע ניסיון מוכח שלוש שנים לפחות בהפעלת דוכני מזון באירועים הפתוחים לקהל הרחב ו או בהפעלת עסק בתחום המזון )כגון בית קפה, מסעדה, בר( ו או מכירת מזון באמצעות מזנונים ו או עמדות קפה. ג. המציע הגיש טופס הצעה חתום בנוסח המצורף כנספח א' להליך זה. ד. למציע אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1970 .המציע ייצרף להצעתו אישור תקף מפקיד שומה ו8או רו"ח המעיד על ניהול ספר החשבונות שלו על פי פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ וניכוי מס במקור.

14 .על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לשם בחינת עמידתו בתנאי הסף המפורטים לעיל ובכלל זה אסמכתאות להוכחת דרישות הניסיון כולל המלצות מלקוחות קודמים.

15 .על המציע לבקר במקומות האפשריים להצבת הדוכנים באם הוא מעוניין בכך ולהשיג בעצמו ועל חשבונו כל מידע הדרוש לו לשם הכנת והגשת ההצעה.

16 .ההצעה תהיה בתוקף למשך 02 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות בהליך זה.

 ג. הוראות כלליות למשתתפים

17 .הנכם מתבקשים לעיין היטב במסמך זה ולהעביר את כל המסמכים הדרושים כמפורט לעיל.

18 .העמותה רשאית לדחות, בכל עת, את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים במסמך זה, על פי שיקול דעתה המוחלט.

19 .המידע המופיע במסמך זה הינו מידע כללי בלבד אשר מטרתו להעניק למציעים כמה שיותר מידע על מנת שיוכלו לתמחר ולהכין את הצעתם. המשתתפים מצהירים כי המידע הנמסר בדגש על המידע בנוגע לאירועי יום העצמאות הינו מידע ראשוני בלבד לצורך הגשת ההצעות והוא אינו מחייב את העמותה אשר תהיה רשאית לשנותו בהתאם לשיקול דעתה.

20 .אין בהליך זה, או בפעולות שינקטו על פיו, כדי ליצור מחויבות כלשהי של העמותה כלפי גורם כלשהו, או לחייב את העמותה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו. אין העמותה מתחייבת למספר מבקרים מסוים באירועי יום העצמאות או לכמות המזון ו  או המוצרים שיימכרו בדוכנים.

21 .העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את אירועי יום העצמאות ואת הליך זה בכל עת, או לדחות את ביצועו מכל סיבה שהיא, או לצאת בהליך חדש לפי שיקול דעתה הבלעדי. למשתתפים אשר הגישו הצעה לא תהיה כל טענה ואו דרישה כלפי העמותה בהתקיים האמור.

22 .על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה. אי מילוי אחת או יותר מהדרישות עלול לגרום לפסילת ההצעה. על אף האמור, העמותה רשאית שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה כל האישורים ואו ההמלצות ואו הפרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

23 .העמותה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציעים, כולם או חלקם, לצורך בירור פרטים בנוגע להצעותיהם, לרבות קבלת אישורים ואו המלצות ואו מסמכים, וכל פרט אחר הדרוש לה לצורך קבלת החלטתה.

24 .העמותה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל מו"מ עם משתתפים בהליך שיגישו הצעתם.

25 .מציע שיוכרז על ידי העמותה כזוכה בהליך זה יידרש לחתום על הסכם למתן השירותים תוך 1 ימי עבודה מיום הכרזתו כזוכה ובמועד חתימת ההסכם יעניק לעמותה אישור ביטוחים כנדרש על ידי העמותה. בנוסף, יפקיד הזוכה בידי העמותה מראש את מלוא התשלום עבור מלוא תקופת ההפעלה (התמורה נשוא הליך זה).

26 .ההתקשרות עם המציע שיוכרז כזוכה בהליך זה תהיה לאירועי יום העצמאות /221 בלבד. על אף האמור, העמותה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את ההתקשרות עם המציע לימי העצמאות בשנים 2219 ו-2222 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

27 .הליך זה אינו מהווה מכרז ודיני המכרזים אינם חלים עליו.

לפרטים ניתן לפנות את הגב' כנרת בוטון - העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב 

בטל' 08-9282158 ובדוא"ל kineret@pnay-by.co.il

 

בכבוד רב,

שירלי דרי

מנכ"לית העמותה 

 

נספח א' – טופס הצעת המציע

לכבוד

העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב 

1 .בהמשך להליך קבלת הצעות שפורסם על ידי העמותה, שכותרתו " הזמנה להציע הצעות לניהול והפעלת דוכני מזון ודוכנים שונים באירועי יום העצמאות בבאר יעקב" )להלן: "ההליך"( ולאחר שעיינתי במסמכי ההליך והבנתי את תוכנו, הנני מגיש הצעתי.

2 .אני מצרף את נספח זה בשלמותו שהוא חתום על ידי. חתימתי על מסמך זה מהווה את התחייבותי לקבל את כלל התנאים של ההליך בשלמותם.

3 .ידוע לי כי התמורה הנ"ל מהווה תשלום בגין השימוש להצבה והפעלת דוכני מזון ו או דוכנים שונים באירועי יום העצמאות בישוב באר יעקב, המפורטים בהצעה זו.

4.אני מאשר כי קראתי היטב את כל תנאי ההליך ואני מתחייב לקיימים כלשונם וללא כל סטייה.

5 .ידוע לי כי סטייה מתנאי השימוש תקנה לעמותה זכות מידית לביטולה של ההתקשרות עימי ולסילוק ידי ללא כל הודעה מוקדמת.

6.ידוע לי כי אהיה כפוף לכלל הוראות הדין לעניין השירותים ובכלל זה, קבלת כל היתר או רישיון נדרש מטעם כל גורם שהוא.

7 .ידוע לי כי הצעתי זו הינה אישית ולא אוכל להמחות אותה באופן מלא או חלקי וכן לא לשעבד או להעביר אותה בכל דרך.

8. אני מצהיר כי אעמוד בכל התנאים הנדרשים על פי כל דין לצורך קיום הדרוש על פי תנאי הליך זה, לרבות יישום חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-/190 ככל ואדרש לכך.

9 .אני מתחייב לבצע את השירותים בהתאם להנחיות ודרישות העמותה.

10 .ידוע לי כי האחריות על הציוד שאספק במסגרת השירותים היא שלי בלבד והעמותה לא תהיה אחראית לכל מקרה של אובדן ציוד או נזק לציוד.

11 .במידה ואוכרז כזוכה בהליך זה, אני מתחייב לחתום בתוך 1 ימי עבודה על חוזה התקשרות מול העמותה.

12 .ידוע לי כי אין העמותה מתחייבת למספר מבקרים מסוים באירוע ואין היא מתחייבת למתן הזמנות בהיקף מסוים.

13 .התמורה אשר אשלם לעמותה עבור הזכות לניהול דוכני המזון ו8או הדוכנים למכירת מוצרי יום העצמאות באירוע

היא:___________ ₪ בתוספת מע"מ (על המציע להציע סכום עגול בש"ח ללא הערות וסייגים).

 

תאריך:_______________    כתובת המציע: ___________________

שם המציע: _________________ טלפון ופקס המציע: __________________

חתימה וחותמת המציע: ____________________ דוא"ל המציע: ____________________

ת.ז./מספר ח.פ./מספר שותפות של המציע:______________________

 

 

 

 

 

 

צרו קשר:
  • הרב עוזיאל 13 באר יעקב
  • באר יעקב
  • 08-9282158
  • פקס: 08-9281796
מתנסנט חוגים