חיפוש באתר

מכרז מס' 3/18 לארגון, הפקה וביצוע של פסטיבל סוכות בבאר יעקב

הודעה חשובה!

העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב, ע.ר. 580530160, מתכבדת בזאת להודיע, כי בהמשך לפרסום בדבר המכרז שבנדון למתן שירותי ארגון, הפקה וביצוע של פסטיבל סוכות בבאר יעקב (להלן: "המכרז"), הוחלט להקדים את המועד האחרון להגשת הצעות במסגרת המכרז, כך שאת ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 14.6.2018 בשעה 12:00, לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי העמותה שברחוב הרב עוזיאל 13, באר יעקב, אצל גב' נעמי אהרון.

בהמשך לפרסום בדבר המכרז שבנדון למתן שירותי ארגון, הפקה וביצוע של פסטיבל סוכות בבאר יעקב (להלן: "המכרז"), העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב, ע.ר. 580530160, מתכבדת בזאת להודיע, כי ניתן יהיה לקבלו בדואר אלקטרוני, בפניה לגב' כנרת בוטון בכתובת kineret@pnay-by.co.il
בנוסף לתנאי הסף הכלליים המפורטים בסעיף 9 לדברי ההסבר למכרז (מסמך 1 למסמכי המכרז), רשאים להגיש הצעה במכרז אך ורק מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז בתמורה לסך של 1,000 ₪, כקבוע במכרז.
בהקשר זה, על המציעים לצרף להצעתם קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז, בנוסף ליתר המסמכים שיש לצרף להצעה בהתאם להוראות סעיף 13 לדברי ההסבר למכרז.

 

1. העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב, ע.ר. 580530160 (להלן: "העמותה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ארגון, הפקה וביצוע של פסטיבל סוכות בבאר יעקב, אשר עתיד להתקיים בתאריכים 25.9.2018-26.9.2018 למספר משוער של כ- 1,000 משתתפים ביום, על כל הכרוך בכך, הכל בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז (להלן: "השירותים").

 

2. תקופת ההתקשרות במסגרת המכרז הינה להפקת אירוע אחד. על אף האמור, העמותה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להזמין מהזוכה במכרז, באותם תנאים, הפקה של עד שני אירועים נוספים בסדר גודל דומה, אשר יתקיימו במהלך הרבעונים האחרונים של השנים 2019 ו- 2020.

 

3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה לסך של 1,000 ₪ במשרדי העמותה שברחוב הרב עוזיאל 13, באר יעקב, אצל גב' כנרת בוטון, בימים ובשעות העבודה הרגילות.

 

4. את ההצעות על כל נספחיהן, כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר 3/18 , לא יאוחר מיום 14.6.2018 בשעה 12:00 בצהריים (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"), לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי העמותה שברחוב הרב עוזיאל 13 , באר יעקב, אצל גב' נעמי אהרון. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבל ו/או תפסל.

 

5. ההצעות אשר תוגשנה למכרז תיבחנה ותדורגנה על פי איכות בלבד ) 100% (, בהתאם לקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, הכל לפי שיקול דעתה.

 

6. העמותה תקצה תקציב מוגדר וקבוע מראש בסך של עד 350,000 ₪ כולל מע"מ לרשות הזוכה במכרז לצורך הפקת האירוע ומילוי התחייבויותיו של הזוכה כלפי העמותה. על אף האמור, העמותה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להגדיל או להקטין את התקציב בשיעור של עד 20% . החליטה העמותה על שינוי התקציב כאמור, תמסור על כך הודעה לזוכה עד 30 יום ממועד האירוע.

 

7. מובהר בזאת, כי נכון למועד פרסום המכרז טרם אושר מקור תקציבי להוצאת המכרז והשירותים אל הפועל. לפיכך, תנאי מתלה להוצאתו אל הפועל של המכרז ולמסירת השירותים לביצוע המציע הזוכה הינו אישור מקור תקציבי על ידי מליאת המועצה וכל גורם הנדרש על פי דין – וזאת תוך 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. היה ולא יאושר מקור תקציבי עד לתום המועד הנ"ל, יהיו המכרז ותוצאותיו בטלים – ולמציעים (לרבות המציע הזוכה) לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה ו/או העמותה ו/או מי מטעמן בשל האמור. בעצם הגשת הצעתו למכרז, מסכים המציע לאמור לעיל.

 

8. מימוש ההתקשרות עם המציע הזוכה כפוף לקבלת אישור ועדת המכרזים של העמותה.

 

טלפון לבירורים נוספים- כנרת: 08-92820158

 

צרו קשר:
  • הרב עוזיאל 13 באר יעקב
  • באר יעקב
  • 08-9282158
  • פקס: 08-9281796
מתנסנט חוגים