חיפוש באתר

בקשה לקבלת הצעות למתן שירותי הפקה של מרוץ ריצה בשטח המועצה המקומית באר יעקב

 1. העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב, ע.ר. 580530160 (להלן: "העמותה") מזמינה בזאת חברות ויחידים העוסקים בהפקת אירועי מרוצי ריצה להגיש הצעות למתן שירותי הפקה וניהול של מרוץ ריצה למרחקים שונים (עד 21 ק"מ), בהיקף מוערך של 600-700 משתתפים, במסגרת אירוע שייערך במהלך חודש אוקטובר 2018, במועד שיתואם עם הזוכה ויימשך יום אחד (בין השעות 8:00 – 13:00) בשטח המועצה המקומית באר יעקב (להלן ובהתאמה: "המרוץ", "השירותים" ו- "ההזמנה").

 

2. לעיון בתנאי ההליך המלאים והוראות ההגשה, ניתן למצוא את מסמכי ההליך המלאים באתר האינטרנט של העמותה, בכתובת: www.pnay-b-y.org.il

 

3. בכל שאלה או הבהרה שתידרש בקשר עם תנאי ההליך ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו של סעיף כלשהו, על המציע להפנות בכתב בפורמט WORD בלבד, יש להפנות למנהל מחלקת הספורט בעמותה, מר ירון אביב, באמצעות דואר אלקטרוני yaron@pnay-by.co.il, עד 7 ימים מהמועד האחרון הקבוע לצורך הגשת ההצעות. בנושא ההודעה יש לציין: "שאלות הבהרה – הזמנה להציע הצעות להפקת מרוץ באר יעקב".

 

4. מפגש לצורכי הבהרות ייערך ביום 26.8.2018 בשעה 11:00 במשרדי העמותה. ההשתתפות במפגש איננה תנאי חובה לצורך הגשת הצעה.

 

5. את ההצעה, על צרופותיה, יש להגיש במעטפה סגורה, שעליה מצוין "הזמנה להציע הצעות להפקת מרוץ באר יעקב", במסירה ידנית לתיבת ההצעות שתוצב במשרדי העמותה, ברחוב הרב עוזיאל 13, באר יעקב, בהמשך לפרסום בדבר ההזמנה שבנדון למתן שירותי הפקה וניהול של מרוץ ריצה למרחקים שונים בשטח המועצה המקומית באר יעקב (להלן: "ההזמנה"), העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב, ע.ר. 580530160, מתכבדת בזאת להודיע, כי על אף האמור במסמכי ההזמנה, המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום 13.9.2018 בשעה 12:00.

 

 

6. למען הסר ספק, הליך זה אינו מהווה מכרז ואינו כפוף להוראות דיני המכרזים.
פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. פרטים נוספים ניתן לקבל באתר האינטרנט של העמותה בכתובת: www.pnay-b-y.org.il. הפרטים המלאים והמחייבים אודות ההליך הם אלו המופיעים מסמכי ההליך.

 

שירלי דרי, מנכ"לית העמותה

 

לפרטים ניתן לפנות אל הגב' נעמי - העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב בטל' 08-9282158 / neomi@pnay-by.co.il

 

להורדת חוברת קול קורא למירוץ הריצה (קובץ לא מונגש) לחצו כאן

 

צרו קשר:
  • הרב עוזיאל 13 באר יעקב
  • באר יעקב
  • 08-9282158
  • פקס: 08-9281796
מתנסנט חוגים