החוגים במתנ"ס יתקיימו החל מיום ראשון, ה - 2/9/19 ועד לתאריך ה- 30/6/20.
 ● החוגים בשלוחות בתי הספר יחלו ביום 2/10/19 וכפופים לחופשות בתי הספר.
 ● המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להחליף מורה, חדר, ימים ושעות פעילות במהלך השנה ע"פ הצורך.
 ● פתיחת חוג וקיומו מותנית במספר מינימאלי של נרשמים,
    כמות התלמידים בשיעור מוגבלת על פי החלטת הרכז ובהתאם לאופי הפעילות וגודל החדר.
 ● על הספק מוטלת אחריות למצוא חלופה, במידה ולא ימצא, יבוטל השיעור ותשלח הודעה (מסרון) להורי משתתפי החוג על שיעור חלופי.
 ● המשתתפים מתבקשים להגיע לשיעור בצורה מסודרת ובמועד, על פי דרישות המדריך.
 ● אין כניסת הורים לצפייה בשיעורים למעט שיעורים פתוחים.
 ● משתתפי החוגים הינם באחריות ההורים עד תחילת הפעילות ומרגע סיומו.
 ● אין להשאיר ילדים מחוץ לשעות הפעילות ללא השגחה.
 ● המתנ"ס אינו אחראי על ציוד אישי של התלמידים.
 ● כל תלמיד חדש רשאי להשתתף בשיעור ניסיון אחד חינם .ברגע ביצוע הרישום, יחויב שיעור הניסיון.
 ● שיעורי הניסיון הינם בתאום מראש עם רכזי החוגים ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 ● מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים. מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בעבור ימי חופשה וחגים.
 ● התשלום לחוגים הינו שנתי ויתבצע בעשרה תשלומים ומראש עבור כל שנת הפעילות.
 ● תשלום עבור ערכות, העשרה, וחומרים הינו שנתי ומראש ,ומשולם למדריך בלבד.
 ● אפשרויות תשלום: כרטיס אשראי, מזומן, המחאות דחויות או הוראת קבע, במרכז פנאי וקהילה, בשעות קבלת קהל.
 ● ההנהלה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתשלומים או שעומד לרשותו חוב.
 ● מובהר בזאת כי הגבייה נעשית חודש מראש.
    תלמיד שנרשם באמצע החודש, בחיוב הקרוב יגבה מחשבונו סכום עבור החלק היחסי של החודש בו הוא נרשם ושל החודש הבא.
    תלמיד שנרשם אחרי ה- 25 לחודש, יחויב בחודש הבא בתשלום כפול.
 ● ביטול הפעילות מותנה בחתימה על טופס ביטול לא יתקבלו ביטולים טלפוניים או בפקס,
    יש לשלוח פניה מסודרת למייל: dafna@pnay-by.co.il או לנייד הרכז, יש לוודא קבלת פנייה.
 ● אי השתתפות בשיעורים אינה פוטרת מתשלום.
 ● היעדרות מעל שבועיים יש להציג אישור רפואי, כל מקרה ידון לגופו.
 ● אין החזרי תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים, ככתוב בלוח החופשות.
 ● משתתפי המתנ"ס מבוטחים ביטוח צד ג למעט ספורט תחרותי.
 ● ניתן לבטל חוג עד לתאריך 24 של החודש הקודם.
 ● ביטול חוגים הינו אפשרי עד לתאריך 24/4/20. לאחר תאריך זה לא ניתן לבטל חוג או לקבל החזר.

הנחות:
● 5% הנחה תינתן על חוג שני של אותו המשתתף, או על חוג שני של בן משפחה. (ללא חוגי תל"ן) 
● אין כפל הנחות.

קבלת קהל:
טלפון: 08-9282158 | פקס: 08-9281796
בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 8:30-18:30

רכזות חוגים:
דפנה קלייף: 050-2752005
מייל לפניות: dafna@pnay-by.co.il