חיפוש באתר

מכרז מס' 5/18 (מסגרת) למתן שירותי הסעות

תאריך אחרון להגשה: 3.3.19

 

1. העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב, ע.ר. 580530160 (להלן: "העמותה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי הסעות של קבוצות הכדורגל והכדורסל המופעלות על ידי העמותה, לרבות בימים שישי ושבת, וכן הסעות שונות כפי שיהיו מעת לעת, בהתאם לצרכי העמותה, הכל בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז (להלן: "השירותים").

 

2. בכוונת העמותה לבחור בעד שלושה זוכים במכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אשר יהוו את רשימת הספקים של העמותה לצורך מתן השירותים במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים.

 

3. תקופת ההתקשרות עם המציע/ים הזוכה/ים תהא לתקופה בת 12 חודשים, החל ממועד חתימת הסכם ההתקשרות בין הצדדים, כאשר לעמותה נתונה האפשרות להאריך את ההתקשרות עם המציע/ים הזוכה/ים, כולם או חלקם, בארבע תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

4. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה לסך של 1,000 ₪ במשרדי העמותה שברחוב הרב עוזיאל 13, באר יעקב, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00.

 

5. מבלי לגרוע מהחובה לרכוש את מסמכי המכרז כאמור בסעיף 4 לעיל, ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר העמותה או לקבלו בדואר אלקטרוני, בפניה לגב' נעמי אהרון בכתובת neomi@pnay-by.co.il

 

6. מפגש לצורכי הבהרות ייערך ביום 3.2.2019 בשעה 13:00 במשרדי העמותה. ההשתתפות במפגש איננה תנאי חובה לצורך הגשת הצעה למכרז.

 

7. שאלות הבהרה ביחס למכרז יועברו בהתאם לקבוע במסמכי המכרז, עד לא יאוחר מיום 13.2.2019 בשעה 12:00. ניתן לפנות למר ירון אביב במייל: yaron@pnay-by.co.il

 

8. את ההצעות על כל נספחיהן, כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר 5/18, לא יאוחר מיום 3.3.2019 בשעה 12:00 בצהריים (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"), לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי העמותה שברחוב הרב עוזיאל 13, באר יעקב. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבל ו/או תפסל.

 

9. ההצעות אשר תוגשנה למכרז תיבחנה ותדורגנה על פי הקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, הכל לפי שיקול דעתה.

 

10. מימוש ההתקשרות עם המציע הזוכה כפוף לקבלת אישור ועדת המכרזים של העמותה.

 

טלפון לבירורים נוספים: 08-92820158

 

לצפייה והורדת החוברת - לחצו כאן

 

צרו קשר:
  • הרב עוזיאל 13 באר יעקב
  • באר יעקב
  • 08-9282158
  • פקס: 08-9281796
  • מייל: bypnay@gmail.com
מתנסנט חוגים