כללי
1. העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב, ע.ר. 580530160 (להלן: "העמותה") הנה עמותה עירונית בשליטת מועצה מקומית באר יעקב, המונה כ- 25,000 תושבים (להלן: "המועצה").
2. במסגרת פעילותה, העמותה עורכת אירועים שונים במהלך השנה, הפתוחים לציבור הרחב, ובכללם אלו המפורטים במפרט האירועים המצורף כמסמך 1, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן בהתאמה: "האירועים" ו- "מפרט האירועים").
3. הפרסום אודות אירועים אלו מתבצע על ידי העמותה באמצעים שונים, לרבות באתר האינטרנט של העמותה, בשלטי מודעות, ברשתות החברתיות, בעיתונות המקומית והארצית וכיוצ"ב, הכל בהתאם לשיקול דעת.
4. העמותה מעוניינת להתקשר עם נותן/י חסויות לאירועים וכן לבחון את האפשרות ליצור שיתופי פעולה בתחום פעילותה עם צדדים שלישיים, לרבות יחידים, חברות מסחריות, ארגוני מגזר שלישי וכיוצ"ב, בקשר עם האירועים, כולם או חלקם.
5. על המשתתפים לנקוב בהצעתם (מסמך 2) בגובה החסות המוצעת (בשקלים חדשים) ביחס לאירועים המפורטים שם, כולם או חלקם. יובהר, כי המשתתפים רשאים להגיש הצעה עבור חלק מהאירועים, וכי אין חובה להגיש הצעה ביחס לכל האירועים.
6. אופן מתן החסות יהיה כפוף לשיקול דעת העמותה ובהתאם למסמך מדרג החסויות המצורף כנספח א' להסכם ההתקשרות (מסמך 3 למסמכי ההזמנה; להלן: "מדרג החסויות")

 

מהות ההתקשרות
7. נותן/י החסות שעימו/ם תבחר העמותה להתקשר ייהנו מחשיפתם לקהל המשתתפים באירוע/ים, כמפורט במדרג החסויות.
8. העמותה שומרת על זכותה לשנות, להוסיף, לבטל ולדחות אירועים הנזכרים במפרט האירועים. ככל שאירוע יבוטל לאחר שדמי החסות יועברו לידי העמותה, אזי דמי החסות כאמור יושבו לנותן החסות ולנותן החסות לא תהא כל טענה כלפי העמותה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
9. העמותה רשאית, בהתאם לסיכום בינה לבין נותן החסות הרלוונטי, לקבוע סכום חסות השונה מזה הנקוב בהצעת נותן החסות במסגרת הליך זה (נספח 2), ובלבד שסכום החסות כאמור לא יפחת מהסכום שהוצע על ידי נותן החסות, וכן תהיה רשאית לשנות את האופן שבו יחשף נותן החסות באירוע פלוני, בכפוף להסכמת שני הצדדים.

 

מידע ומסמכים שיש לצרף להצעה
10. על גורם המעוניין להגיש הצעה, להתייחס, בין היתר, לכל הנושאים והעניינים המפורטים להלן במסגרת בהצעתו ולצרף אליה את כל המסמכים הבאים:
10.1. מידע מלא אודות המציע - פרטים מלאים אודות המציע, לרבות מס' ת.ז. או ח.פ., כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל ואיש קשר, כדלקמן:
10.1.1. במידה והמציע הינו תאגיד יש לצרף העתק תעודת התאגדות, פלט מעודכן מהמרשם הרלוונטי ואישור עו"ד בדבר זכויות החתימה. אם מדובר במציע שהוא שותפות, יש לצרף נסח שותפות עדכני מרשם השותפויות ואישור עו"ד בדבר זכויות החתימה.
10.1.2. במידה והמציע הינו יחיד - יש לצרף צילום קריא של תעודת הזהות של המציע.
10.1.3. במידה והמשתתף כולל מספר שותפים - יש ליתן פרטים מלאים כנ"ל לגבי כל השותפים.
10.2. תיאור כללי של תחום פעילותו של המציע, לרבות הפניות לחומר פרסומי, הפנייה לאתר האינטרנט שלו, ציון בלעדיות בתחום עיסוקו וכיוצ"ב.
11. על המציעים להיות בעלי כל האישורים הדרושים על פי דין לצורך קיום פעילותם, וכן בעלי כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
12. העמותה שומרת על זכותה לבקש מהמציעים כל מסמך אחר או נוסף, שיידרש לה על פי שיקול דעתה לצורך קבלת החלטה בהליך. כן שומרת העמותה על זכותה לברר בכל דרך נוספת אחרת את איכות ההצעה והמציע, לרבות על דרך של זימון המציעים (כולם או חלקם) לראיון ו/אן לצורך הצגת מצגת בפניה ולרבות קיום שיחות עם ממליצים, לקוחות, מעסיקים קודמים וכיו"ב.

 

שינויי ותיקונים לתנאי ההליך
13. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בהליך זה, לרבות בכל תנאי מתנאיו ובמועד הגשת ההצעות. השינוי או התיקון, ככל שיהיו, ייערכו בכתב ויפורסמו באתר האינטרנט של העמותה
בכתובת www.pnay-b-y.org.il הנוסח האחרון שיפורסם כאמור באתר הוא שיחייב את העמותה ואת המציע. באחריות המציעים להתעדכן מפעם לפעם באתר האינטרנט ולבדוק אם חלו שינויים במסמכי הקול הקורא.

 

הגשת ההצעות
14. את ההצעות בצירוף המסמכים המפורטים בסעיף ‎10 לעיל יש לשלוח עד ליום 1.3.2020 בשעה 16:00 באמצעות דוא"ל לכתובת: kineret@pnay-by.co.il  או במסירה פיזית למשרדי העמותה בכתובת הרב עוזיאל 13, באר יעקב, בשעות העבודה המקובלות.
15. באחריות המציע להגיש הצעתו על למועד האחרון להגשת ההצעות ולקבל מהעמותה אישור בדבר קבלת הצעתו.

 

לחצו להורדת קובץ וורד (לא מונגש) עבור מילוי הטופס והגשתו במשרדי העמותה

 

לחצו לצפייה בטופס קול קורא בנושא גיוס חסויות לאירועים (מסמך מונגש) עבור צפייה בלבד

 

בכבוד רב,
שירלי דרי, מנכ"לית
העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב