להורדת קובץ וורד [לא מנוגש] לחצו כאן

 

למלל נגיש קראו כאן:

 

[לוגו העמותה]
מסמך 1 להזמנה
העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב

הזמנה להציע הצעות מחיר
לניהול והפעלת דוכני מזון באירועי העמותה לשנת תש"ף

דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות מחיר
תנאים כלליים ותיאור נשוא ההתקשרות
1. העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב (להלן: "העמותה") הינה עמותה המצויה בשליטת המועצה המקומית באר יעקב.
2. במסגרת פעילותה, העמותה מפיקה מעת לעת אירועים למשפחות, בני נוער וילדים במקומות שונים בשטח המועצה, כמפורט במסמך המצורף כנספח א' לחוזה ההתקשרות (מסמך 3 למסמכי ההזמנה) (להלן: "האירועים"). למען הסר ספק מובהר בזאת, כי רשימת האירועים האמורה מהווה הערכה בלבד, הן מבחינת כמות האירועים, הן מבחינת אופיים, הן מבחינת כמות המשתתפים בהם והן מבחינת מספר הדוכנים שניתן יהיה להפעיל בהם – הכל בהתאם לשיקול דעת העמותה ומבלי שהדבר יהווה התחייבות כלשהי מצידה.
3. העמותה מבקשת לקבלת הצעות מספק אשר יפעיל וינהל דוכנים לממכר מוצרי מזון ודיסקית במהלך שעות הפעילות של האירועים, והכל בהתאם למפורט במסמכי הזמנה זו (להלן: "השירותים" או "הדוכנים").
4. הדוכנים שיפעלו במסגרת האירועים יכללו מגוון סוגי מזון כגון תפוח אדמה אפוי, פיתות דרוזיות, גלידות ושלגונים וכיו"ב. המחירים עבור המוצרים יהיו מחירי שוק סטנדרטיים על פי מחירון שיאושר מראש על ידי העמותה. הדוכנים יוצבו במיקום שיוקצה לכך בשטח האתר, בהתאם להנחיות נציגי העמותה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי חל איסור מוחלט על מכירת אלכוהול, מוצרי טבק ועישון ובקבוקי זכוכית מכל סוג שהוא.
5. העמותה תבחר בגורם אחד שישמש כגורם המנהל מטעמה בכל הנוגע לדוכנים, אשר יתקשר עם גורמים שונים המעוניינים להפעיל את הדוכנים או יפעיל את כלל הדוכנים בעצמו. למען הסר ספק, לא יתקבלו הצעות להפעיל דוכנים בודדים.
6. הבחירה בזוכה תבוצע על בסיס גובה התמורה המוצעת שתשולם על ידו עבור הזכות להציב את הדוכנים ולהפעיל אותם, בהתאם לשיעור התמורה שתינקב על ידו בהצעתו (מסמך 2 למסמכי ההזמנה), תוך שלעמותה הזכות להביא במניין השיקולים פרמטרים נוספים לבחירה במציע הזוכה, לרבות איכות ההצעה, ניסיון המציע וחוסנו הכלכלי.
7. המציע שייבחר על ידי העמותה כזוכה בהליך זה (להלן: "הזוכה" או "המפעיל"), יבצע את כל הפעולות הנדרשות, ללא יוצא מן הכלל לביצוע השירותים כמפורט במסמך זה וכפי שיעוגנו בהסכם בכתב שייחתם בין העמותה לזוכה, בנוסח המצ"ב כמסמך 3 למסמכי הזמנה זו.
8. הזוכה בהליך זה יהיה אחראי לקבלת כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים לצורך מתן השירותים, לרבות אישורי מועצה, רשויות בטחון ובטיחות, משרד הבריאות, משטרת ישראל וכיוצ"ב, ויישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך, הכל קודם לתחילת מתן השירותים וכתנאי מוקדם להם.
9. כל הפעולות הכרוכות בהצבת הדוכנים, לרבות הובלתם, הצבתם, חיבורם לחשמל ומים, בדיקתם וכיו"ב ייעשו על ידי המפעיל ועל חשבונו. ביום האירוע יש לעבור בדיקת מהנדס בטיחות. העמותה תספק למפעיל נקודה לחיבור חשמל לדוכנים בלבד (לא תלת פאזי). בגמר האירוע, על המפעיל לדאוג לפינוי כלל הדוכנים והשבת האזורים בהם הוצבו הדוכנים לעמותה פנויים מכל חפץ ונקיים.
10. הקמת והפעלת הדוכנים תעשה בתיאום והנחית הממונה על האירוע מטעמה של העמותה ובהתאם להסכם שיחתם עם המפעיל, וכן בתיאום עם הגורם שעימו תתקשר העמותה לצורך הפקת האירוע. בכל דוכן יוצב שילוט בולט, המפרט את תעריפי המזון והמשקאות הנמכרים בו.
11. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המפעיל לא יהיה רשאי להפעיל במתחם האירועים כל שירות אחר זולת אילו הקבועים בהסכם שייחתם בין הצדדים.
12. תקופת ההתקשרות הבסיסית הינה למתן השירותים לשנת תש"פ בלבד. על אף האמור, העמותה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, למסור לזוכה, באותם תנאים, את הזכות להפעיל ולנהל את הדוכנים גם באירועים שייערכו על ידה בשנת תשפ"א.
13. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את האירועים ו/או איזה מהם ו/או את הליך זה בכל עת, או לדחות את ביצועו מכל סיבה שהיא, או לצאת בהליך חדש לפי שיקול דעתה הבלעדי. למשתתפים אשר הגישו הצעה לא תהיה כל טענה ואו דרישה כלפי העמותה בהתקיים האמור.
מסמכי ההזמנה והנחיות להגשת הצעות
14. אלו מסמכי ההזמנה להציע הצעות, המהווים חלק בלתי נפרד הימנה (להלן: "מסמכי ההזמנה"):
מסמך 1 - מסמך זה - דברי הסבר והנחיות להגשת הצעות;
מסמך 2 - טופס הצעת מחיר והצהרת המציע;
מסמך 3 - חוזה להזמנת עבודות והנספחים לו (להלן: "החוזה"), המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, כדלקמן:
נספח א' - אישור על קיום ביטוחים;
נספח ב' - תצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976;
15. ההשתתפות בהליך מותנית בעמידת המציע בכלל התנאים המצטברים הבאים:
15.1. המציע הינו תאגיד רשום כדין במדינת ישראל או עוסק מורשה. על המציע לצרף אסמכתא על רישום התאגיד או תעודת עוסק מורשה.
15.2. למציע ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בהפעלת דוכני מזון באירועים הפתוחים לקהל הרחב ו/או בהפעלת עסק בתחום המזון (כגון בית קפה, מסעדה, בר) ו/או מכירת מזון באמצעות מזנונים ו/או עמדות קפה.
15.3. המציע הגיש טופס הצעה חתום בנוסח המצורף כמסמך 2 למסמכי ההזמנה.
15.4. למציע אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976. המציע יצרף להצעתו אישור תקף מפקיד שומה ו/או רו"ח המעיד על ניהול ספר החשבונות שלו על פי פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ וניכוי מס במקור.
15.5. המציע וכל העובדים שיועסקו על ידו במסגרת השירותים
16. על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לשם בחינת עמידתו בתנאי הסף המפורטים לעיל, ובכלל זה אסמכתאות להוכחת דרישות הניסיון. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המציע יצרף להצעה פרטים אודות ההצעה, לרבות פירוט הדוכנים שבכוונתו להציב באירוע, צילומים של עבודות/דוכנים שהעמיד בעבר, פירוט על הציוד המצוי ברשותו, פירוט מוצרים ומחירים, פירוט על ניסיונו, המלצות מלקוחות קודמים וכיו"ב.
17. על המציע לבקר במקום האירוע באם הוא מעוניין בכך ולהשיג בעצמו ועל חשבונו כל מידע הדרוש לו לשם הכנת והגשת ההצעה.
18. על המציע להגיש את מסמכי ההזמנה בשני העתקים (מקור והעתק) למשרדי העמותה, ברח' הרב עוזיאל 13 באר יעקב, במעטפה סגורה שעליה יצוין "הצעת מחיר עבור הצבת והפעלת דוכני מזון בבאר יעקב", כאשר כל העמודים של מסמכי ההזמנה חתומים על ידו וכאשר מסמך "הצעת המחיר" (מסמך 2 למסמכי ההזמנה) מולאה על ידיו במלואה ונחתמה על ידי המציע וחתימה זו אומתה על ידי עורך דין או רואה חשבון כנדרש שם.
19. המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום 27.2.2020 עד השעה 12:00. הצעה שלא תמצא במשרדי העמותה ביום ובשעה האמורים, מסיבה כלשהי, לא תידון. העמותה רשאית לדחות, בכל עת, את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים במסמך זה, על פי שיקול דעתה המוחלט.
20. העמותה תקבע את ההצעה אשר תזכה ותודיע למציע אשר הצעתו זכתה (להלן: "הזוכה") על קבלת הצעתו, תוך 5 ימי עבודה מיום שהודע לו דבר זכייתו, ימציא הזוכה לעמותה כל מסמך הנדרש לצורך ביצוע החוזה.
21. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה הגבוהה ביותר, ולמציעים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העמותה ו/או מי מטעמה בגין כך. כמו כן שומרת לעצמה העמותה את הזכות לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות ו/או לפצל את העבודות ליותר ממפעיל אחד, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
22. המציעים אינם רשאים לערוך שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי ההזמנה. העמותה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא להתחשב בשינויים שיערוך מציע כאמור, או לפסול את ההצעה כולה.
23. כל הצעה תעמוד בתוקפה ותחייב את מגישה מהמועד בו תוגש למשרדי העמותה ועד שייחתם החוזה על ידי העמותה או עד תום שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות, לפי המוקדם מבין שני המועדים.
24. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בחוזה, תינתן עדיפות לאמור בחוזה.
25. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל גב' כנרת בוטון בטל' 08-92820158.


מסמך 2 להזמנה
הצעת מחיר
לניהול והפעלת דוכני מזון באירועי העמותה לשנת תש"פ

לכבוד
העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב

לאחר שעיינתי בכל מסמכי ההזמנה, לרבות החוזה ונספחיו, אני מגיש בזה את הצעתי כדלהלן:
1. גובה התמורה המוצע על ידי אותה אשלם לעמותה עבור הזכות לניהול דוכני המזון באירועי התאגיד העירוני (כהגדרתו במסמכי ההזמנה) היא: ___________ ₪ ללא מע"מ (על המציע להציע סכום עגול בש"ח ללא הערות וסייגים) בגין כל דוכן (להלן: "התמורה").
לתשומת לב המציעים – יש לנקוב בסכום שלא יפחת מסך של 200 ₪ (ללא מע"מ) בגין כל דוכן. הצעה שתנקוב בסכום נמוך יותר תיפסל על הסף ולא תידון.
2. אני מצרף בזה את מסמכי ההזמנה, לרבות החוזה, בשלמותם, כפי שהומצאו לי על ידי העמותה, כאשר כל העמודים חתומים על ידי.
3. אני מאשר כי קראתי היטב את כל מסמכי ותנאי ההזמנה ואני מתחייב לקיימם כלשונם וללא כל סטייה. ידוע לי כי סטייה מתנאי השימוש תקנה לעמותה זכות מידית לביטולה של ההתקשרות עימי ולסילוק ידי ללא כל הודעה מוקדמת.
4. ידוע לי כי אהיה כפוף לכלל הוראות הדין לעניין השירותים ובכלל זה, קבלת כל היתר או רישיון נדרש מטעם כל גורם שהוא, על אחריותי ועל חשבוני הבלעדיים. אני מצהיר כי אעמוד בכל התנאים הנדרשים על פי כל דין לצורך קיום הדרוש על פי תנאי הליך זה, לרבות יישום חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 ככל ואדרש לכך.
5. ידוע לי כי התמורה הנ"ל מהווה את מלוא התשלום בגין הזכות להצבה והפעלה של כל דוכן מזון באירועים שייערכו על ידי העמותה, וכי בכל מקרה לא אהיה זכאי לתשלום ו/או תמורה נוספים מהמועצה ו/או מהעמותה ו/או מי מטעמן מעבר לכך.
6. ידוע לי כי הצעתי זו הינה אישית ולא אוכל להמחות אותה באופן מלא או חלקי וכן לא לשעבד או להעביר אותה בכל דרך, ללא קבלת הסכמת העמותה לכך בכתב ומראש.
7. אני מתחייב לבצע את השירותים בהתאם להנחיות ודרישות העמותה.
8. ידוע לי כי האחריות על הציוד שאספק במסגרת השירותים היא שלי בלבד והעמותה לא תהיה אחראית לכל מקרה של אובדן ציוד או נזק לציוד.
9. במידה ואוכרז כזוכה בהליך זה, אני מתחייב לחתום בתוך 5 ימי עבודה על חוזה התקשרות מול העמותה ולהמציא כל מסמך אחר הנדרש לצורך קיום החוזה והצעתי זו.
10. ידוע לי כי אין העמותה מתחייבת למספר אירועים מסוים ולמספר מבקרים מסוים באירוע ואין היא מתחייבת למתן הזמנות בהיקף מסוים. עוד ידוע לי, כי העמותה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את האירועים ואת הליך זה בכל עת, או לדחות את ביצועו מכל סיבה שהיא, או לצאת בהליך חדש לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכי לא תהיה לי כל טענה ואו דרישה כלפי העמותה בהתקיים האמור.


שם המציע:______________________ ת.ז./מספר ח.פ/מספר שותפות של המציע:_____________

כתובת המציע: __________________________ טלפון ופקס המציע:______________________

דוא"ל המציע: ____________________________

חתימת וחותמת המציע:____________________ תאריך:____________________________


אישור עו"ד/רו"ח:


אם המציע הוא יחיד


אני הח"מ, ____________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ________________ חתם/מה בפני על ההצעה דלעיל.________________ __________________ __________________ תאריך שם חתימהאם המציע הוא תאגיד


אני הח"מ, ____________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה ____________________ חתמו בפני על ההצעה דלעיל, כי הם מורשי חתימה מטעם המציע וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע.________________ __________________ __________________ תאריך שם חתימה


מסמך 3 להזמנה
ה ס כ ם
שנערך ונחתם בבאר יעקב ביום ___ לחודש ___ שנת 2020

בין: העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב, ע"ר 580530160
מרח' הרב עוזיאל 13, באר יעקב
(להלן: "העמותה")
מצד אחד;


לבין: _________________, ת.ז./ח.פ./ע.ר. ______________
מרח' _____________, _____________
טל': _____________; פקס': ____________
דוא"ל: ________________
באמצעות מורשי החתימה:
1. __________________ ת.ז. _____________;
2. __________________ ת.ז. _____________;
(להלן: "המפעיל")
מצד שני;הואיל והעמותה הינה עמותה בשליטת המועצה המקומית באר יעקב (להלן: "המועצה"), המנהל ומפעילה, בין היתר, את תחום תרבות הפנאי במועצה;

והואיל ובמסגרת פעילותה כאמור, העמותה מפיקה אירועים, אשר יתקיימו ברחבי הישוב במהלך שנת תש"פ (להלן: "האירועים");

והואיל והעמותה מעוניינת לאפשר את הקמתם והפעלתם של דוכנים לממכר מזון ומשקאות קלים בשטח האירועים להלן: "הדוכנים");

והואיל והמפעיל נבחר כזוכה בהליך הזמנה להציע הצעות אשר פורסם על ידי העמותה, בהתאם להצעה שהוגשה על ידו במסגרתו (להלן בהתאמה: "ההליך" ו- "הצעת המפעיל");

והואיל והמפעיל מעוניין לספק לעמותה את השירותים בקשר עם הפעלת הדוכנים והוא מצהיר כי יש לו את כל הידע, הניסיון, המומחיות, הכישורים והמשאבים הנדרשים לצורך כך;

והואיל והעמותה החליטה למסור למפעיל את הזכות להציב ולהפעיל את הדוכנים במהלך האירועים, הכל בהתאם לתנאי ההליך, הצעת המפעיל והוראות הסכם זה;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא
1.1. מסמכי ההליך, ובכלל זה הצעת המפעיל, המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
1.2. כותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה בפירושו של חוזה זה או תניה מתניותיו.
2. כללי
2.1. העמותה מתירה בזה למפעיל והמפעיל מקבל בזה היתר לשימוש בחלק משטח האתרים שבהם יתקיימו האירועים (להלן: "האתרים"), כפי שתורה לו העמותה, אך ורק לצורך הצבת והפעלת המזנונים במסגרת פעילות האירועים, למטרה ובתנאים המפורטים בהסכם זה להלן.
2.2. המפעיל איננו שוכר באתרים או בכל חלק מהם ואיננו בעל זכות חזקה באתרים או בכל חלק מהם.
3. מטרת ההסכם
3.1. העמותה עתידה לקיים במהלך שנת תש"ף את האירועים המפורטים בנספח א' להסכם זה, כולם או חלקם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הנתונים המפורטים בנספח א' האמור מהווים הערכה בלבד, הן ביחס לעצם קיומם של האירועים, אופיים, מיקומם, כמות המשתתפים בהם ומספר הדוכנים העתידים להיות מוצבים בהם. לעמותה שיקול דעת מלא ובלעדי ביחס לאמור, ולמפעיל לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד העמותה בגין אי קיום אירוע מהאירועים המפורטים שם ו/או בגין שינוי כלשהו בתנאי האירוע, לרבות אלו המפורטים לעיל.
3.2. מטרת הסכם זה הינה לאפשר למפעיל להציב ולהפעיל את הדוכנים לטובת באי האירועים. המפעיל מתחייב בזאת שלא להשתמש באתרים או בכל חלק מהם למטרה אחרת מלבד מטרה זו, ללא הסכמת העמותה לכך מראש ובכתב.
3.3. המפעיל בלבד יהיה אחראי, על חשבונו, לקבלת כל הרישיונות וההיתרים הדרושים לפי כל דין להפעלת הדוכנים ולהיותם בתוקף. העמותה אינה אחראית כלפי המפעיל לקבלת כל רישיון ו/או היתר ו/או אישור כאמור, ואין בעצם חתימתו של הסכם זה משום התחייבות או מצג שהיתרים או רישיונות כאמור יינתנו.
4. תקופת השימוש
4.1. העמותה מתירה בזאת למפעיל לעשות שימוש בחלק מוגדר משטח האתר, אשר יבחר לשם כך על ידי העמותה ו/או מי מטעמה, לשם הצבת והפעלת הדוכנים, והמפעיל מסכים לעשות שימוש כאמור במהלך האירועים (להלן: "תקופת השימוש").
4.2. על אף האמור, העמותה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ליתן להאריך את תקופת השימוש, לשנה נוספת, כך שלמפעיל תהיה הזכות להציב ולהפעיל את הדוכנים גם באירועים שתקיים העמותה במהלך שנת תשפ"א (להלן: "תקופת ההתקשרות המוארכת").
4.3. החליטה העמותה להאריך את תקופת ההתקשרות כאמור, ייחתם בין הצדדים נספח הארכה. בתקופת ההתקשרות המוארכת יחולו על הצדדים אותם התנאים המפורטים בהסכם זה, בשינויים המחויבים.
4.4. העמותה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות בין הצדדים לפי הסכם זה, מכל סיבה שהיא, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בהתראה מוקדמת בכתב של 14 יום לכל הפחות. הפסיקה העמותה את ההתקשרות כאמור, המפעיל לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או החזרים כספיים, ולא תהיה לו כל תביעה, טענה או דרישה בנוגע להפסקת ההסכם כאמור.
4.5. אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל הסכם זה במקרה של הפרתו על ידי מי מהם, על פי כל דין.
5. תמורה
5.1. בגין הזכות לעשות שימוש למטרות הצבת והפעלת הדוכנים במהלך תקופת השימוש, כקבוע בהסכם זה, ישלם המפעיל לעמותה בגין כל דוכן שיהיה עליו להציב במסגרת כל אירוע סך של ______ ₪ (במילים: ___________ ₪), ללא מע"מ (להלן: "דמי השימוש").
5.2. דמי השימוש בגין כל אירוע ישולמו לעמותה עד לא יאוחר מתום 3 ימים ממועד קיומו של כל אירוע.
5.3. למען הסר ספק מובהר, כי כל ההוצאות והעלויות הנובעות במישרין או בעקיפין מהצבתם והפעלתם של הדוכנים תחולנה במלואן על המפעיל, והעמותה לא תישא בהוצאות ו/או בעלויות כלשהן בקשר עם האמור.
6. אופן הפעלת הדוכנים והתחייבויות המפעיל
6.1. המפעיל יציב ויפעיל את הדוכנים בשטח האתרים, באזורים אשר יוקצו לו לצורך כך על ידי העמותה או מי מטעמה (להלן: "אזור ההפעלה").
6.2. למען הסר כל ספק מובהר, כי אזור ההפעלה הנ"ל הינו רכוש המועצה או העמותה. בתום תקופת השימוש יפנה המפעיל את אזור ההפעלה מכל אדם ו/או חפץ שאינו שייך למפעיל, ויחזיר את החזקה באזור ההפעלה לעמותה, כאשר הוא במצב טוב, שלם וראוי לשימוש, מסויד ונקי, כפי מצבו בעת מסירת החזקה למפעיל, בכפוף לבלאי סביר.
6.3. המפעיל לא יבצע כל שינוי ו/או חיבור של קבע בשטח האתר ו/או באזור ההפעלה ללא אישורה של העמותה בכתב ומראש. כל שינוי ו/או חיבור קבע כאמור יבוצע בתיאום מלא עם מנהל האירוע מטעם העמותה (להלן: "המנהל").
6.4. המפעיל יספק, על חשבונו, את כל הציוד, הריהוט וכוח האדם הדרושים לשם הפעלת הדוכנים בשטח האתר.
6.5. המפעיל מתחייב, כי לאחר הצבת הציוד בשטח האתר המיועד לכך (לרבות דוכנים ו/או מקררים) לא יבוצע כל שינוי בציוד זה (על ידי הזזתו, הוצאתו ו/או הוספת ציוד כבד נוסף), אלא באישור העמותה.
6.6. המפעיל מתחייב שלא להפעיל במסגרת הדוכנים כיריים אש ו/או תנור אפייה ו/או גריל ואף לא כל מכשיר אחר עם להבות גז או חשמל פתוחים. כך גם מתחייב המפעיל שלא להציב בשטח האתר שולחנות ו/או כיסאות כלשהם, למעט הדרוש לשימושם האישי של המפעיל ו/או עובדיו, במסגרת הפעלת הדוכנים, ובכפוף לאישור מראש מהעמותה או המנהל.
6.7. המפעיל ו/או מפעילי הדוכנים מטעמו ימכרו את מרכולתם באזור ההפעלה בלבד. המפעיל מצהיר ומתחייב שלא תבוצע פעילות מכירות ו/או פעילות אחרת כלשהי שלא בתוך אזור ההפעלה.
6.8. המפעיל ומפעילי הדוכנים מטעמו ימכרו את מרכולתם במחירים אשר יאושרו על ידי העמותה מראש, ולא יערכו כל שינוי במחירי המוצרים הנמכרים ללא אישור מראש של העמותה.
6.9. ידוע למפעיל, כי כל האביזרים ו/או המתקנים שיחוברו חיבור קבע לאתר יישארו ברשותה ובעלותה של העמותה בתום תקופת החוזה והמפעיל לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגינם.
6.10. המפעיל מתחייב להפעיל במהלך כל שעות הפעילות של האירוע מספר דוכנים כקבוע בנספח א', אלא אם העמותה תורה לו אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. שעות הקמת הדוכנים והפעלתן תהיינה בהתאם לדרישות המנהל ו/או מי מהגופים הרלוונטיים, לרבות משטרת ישראל. רשימת הדוכנים תוגש לעמותה עד לא יאוחר מ- 10 ימים לפני מועד האירוע ותהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
6.11. המפעיל מתחייב שכל העובדים אשר יועסקו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו במסגרת הפעלת הדוכנים יהיו בעלי אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתם במתן השירותים בהתאם להוראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001 ותקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (אישור המשטרה), תשס"ג-2003. המפעיל יעביר העתק מן האישורים כאמור לידי העמותה עם קבלת דרישתה הראשונה לכך.
6.12. המפעיל מתחייב לדאוג לניקיון אזור ההפעלה וסביבתו הקרובה. כמו כן, אחראי המפעיל לניקיון הזבל הגס שיוותר בשטח אזור ההפעלה. המפעיל לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין פעולות הניקיון כאמור והן יבוצעו על חשבונו.
6.13. כל פגם או קלקול מכל סוג ומין אשר יתגלו באזור ההפעלה ו/או בכל פריט ו/או ציוד השייכים למפעיל ו/או במערכות המשמשות את הדוכנים, לרבות מערכת החשמל ו/או אינסטלציה, במשך תקופת השימוש, יתוקנו על ידי המפעיל ועל חשבונו, ולא יהוו עילה להפסקת ההתקשרות או הפסקת תשלום דמי שימוש.
6.14. עם חתימת הסכם זה, ימציא הספק לעמותה תצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, בנוסח המצורף כנספח ב' לחוזה זה.
7. השימוש באתר ובאזור ההפעלה - כללי
7.1. המפעיל מצהיר ומאשר, כי ניתנה לו האפשרות לבדוק את האתרים ומתקניהם ומצא אותם מתאימים לצרכיו, דרישותיו ומטרותיו, כי הוא מקבל רשות כניסה ושימוש באתרים למטרות המפורטות בהסכם זה, במצבו הנוכחי, כפי שהוא (as is), כי ידוע לו כי העמותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, תבצע אם לאו באתרים כל שינוי, תיקון או שיפור לעומת מצבם הנוכחי, וכי המפעיל מוותר בזה, ויתור מלא וסופי, על כל טענות מום, פגם או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בגין האתרים, ובחתימתו על הסכם זה הוא מאשר, כי אין ולא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר למצבם של האתרים.
7.2. המפעיל מתחייב, כי הוא וכל מי מטעמו ימלאו אחר הוראות כל דין בקשר לשימוש באתרים, לרבות הוראותיה של משטרת ישראל ומכבי אש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפעיל ינקוט בכל האמצעים על מנת למנוע סיכון, מפגע, מטרד, נזק או אי נוחות לציבור המבקרים באתרים, לרכושם ו/או לביטחונם ועל מנת למנוע סיכון לבריאותם, לרכושם ו/או לביטחונם של עובדיה, ו/או לרכושה של העמותה.
7.3. המפעיל מתחייב להימנע מגרימת כל נזק או קלקול לאתרים או לכל חלק מהם או מתקן ממתקניהם ולתקן על חשבונו כל נזק שיגרם לאתרים עקב שימושו של המפעיל או מי מטעמו בהם. המפעיל פוטר בזאת את העמותה מכל אחריות לאובדן ו/או נזק כאמור. לא תיקן המפעיל נזקים שנגרמו לאתרים כאמור עם דרישתה הראשונה של העמותה, רשאית העמותה אך לא חייבת, לתקנם על חשבון המפעיל ולגבות ממנו את מלוא הוצאותיה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד כל הוצאה ועד להשבת כל תשלום ו/או הוצאה לידי העמותה.
7.4. המפעיל ישתף פעולה ויתאם את הצבת הדוכנים והפעלתם בשטח ההפעלה עם המנהל מטעם העמותה ועם הגורם אשר עימו תתקשר העמותה (ככל שתתקשר), אשר יהיה אחראי על הפקת וביצוע האירועים (להלן: "המפיק"). בכל מקרה של חילוקי דעות בין המפעיל לבין המפיק בקשר עם הפעלת הדוכנים, יובא הדבר להכרעתו של המנהל, והחלטתו בעניין תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור.
8. איסור העברת זכויות השימוש
המפעיל אינו רשאי להסב ו/או להעביר ו/או למסור ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או להחכיר ו/או לשעבד את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, לאחר או לאחרים, בכל אופן שהוא, אלא אם קיבל על כך את הסכמת העמותה בכתב ומראש. נתנה העמותה את הסכמתה כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את המפעיל מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה ו/או על פי כל דין.
9. העברת זכויות העמותה
העמותה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להמחות או להעביר את חובותיה וזכויותיה כלפי המפעיל על פי חוזה זה, כולן או מקצתן, לכל אדם או גוף אחר, כפי שתמצא לנכון. ניתנה הודעה בכתב למפעיל על העברה כאמור, מאותו מועד שיקבע בהודעה, יחולו כל זכויות וחובות העמותה כלפי המפעיל על אותו אדם או גוף כאמור, וזכויות וחובות המפעיל אם בתום תקופת החוזה יוארך תוקפו, ימציא המפעיל לעמותה מיד עם הארכת החוזה ערבות בנקאית חדשה בגובה הערבות הקודמת בתוספת הפרשי הצמדה, שתוקפה יהיה ל- 60 יום ממועד סיום החוזה המוארך.
10. ביטוח [לבדיקת יועץ הביטוח]
10.1. מבלי לגרוע מהתחייבויות המפעיל על-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-פי כל דין, המפעיל מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור על קיום ביטוחים המצ"ב להסכם זה כנספח א' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "אישור על קיום ביטוחים"). עלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות יחלו על המפעיל בלבד.
10.2. הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על קיום ביטוחים, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של העמותה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על המפעיל יהיה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, לעמותה, למועצה ולצד שלישי כלשהו.
10.3. המפעיל מתחייב לגרום לכך כי כל הפועלים מטעמו, לרבות מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה שיועסקו על ידו (ככל שיתיר זאת הסכם זה) במישרין או בעקיפין יהיו אף הם מודעים לתנאי הביטוח הנדרש, היקפו ומגבלותיו, ויפעלו על פי תנאי הפוליסות.
10.4. המפעיל מתחייב לגרום לכך כי כל קבלני המשנה שיועסקו על ידו (ככל שיתיר זאת הסכם זה) יסדירו ביטוח לרכושם ולחבויותיהם כפי המפעיל בכדי למנוע הפסד או אובדן להם, למפעיל, למועצה, לעמותה ולצד שלישי כלשהו .
10.5. בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך המפעיל וקבלני המשנה מטעמו ואשר קשורים לנשוא ההסכם, יהיה סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף של המבטח כלפי העמותה, המועצה והבאים מטעמם.
10.6. 14 ימים לפני כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת העבודות בפועל, המוקדם מביניהם, ימציא המפעיל לעמותה את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו.
10.7. 14 ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים, ימציא המפעיל לעמותה שוב את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת "אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:____".
10.8. במידה והמפעיל יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא המפעיל לעמותה את העתק האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו העבודות נשוא ההסכם.
10.9. האמור בסעיף זה (סעיף ביטוח) הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של המפעיל בחצרי העמותה ו/או הכנסת נכסים כלשהם לחצרי העמותה. בחתימתו על ההסכם מאשר המפעיל כי הוא הבין ויערוך את הביטוח הנדרש על פי הסכם זה .
10.10. הפרה של סעיף זה (סעיף ביטוח), תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.
10.11. מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו למפעיל מאחריותו על פי הסכם זה, ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי העמותה כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על העמותה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.
10.12. מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי העמותה תהיה רשאית לבדוק את האישור על קיום ביטוחים אך לא תהיה חייבת לעשות כך .
10.13. מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי העמותה תהיה רשאית לבקש מהמפעיל לשנות או לתקן את האישור על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על העמותה אחריות כל שהיא.
10.14. מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא המפעיל בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך.
10.15. המפעיל לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.
10.16. המפעיל לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים בפוליסות.
10.17. למרות הרשום באישור עריכת ביטוחים, המפעיל רשאי לא לערוך ביטוח נזק תוצאתי והאמור להלן בסעיף הפטור יחול כאילו ערך המפעיל ביטוח נזק תוצאתי.
10.18. המפעיל מצהיר כי לא תהיה לו או לבאים מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העמותה ו/או המועצה ו/או הבאים מטעמם ועובדיהם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.
10.19. הפר המפעיל את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות העמותה והבאים מטעמה, יהא המפעיל אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי העמותה והבאים מטעמה, והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי העמותה והבאים מטעמה.
10.20. לא עמד המפעיל בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו, תהיה העמותה זכאית, אך לא חייבת (וככל שיוכל) , לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של המפעיל ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של העמותה לכל סעד אחר לרבות החזר התשלום ששילמה העמותה לחברת הביטוח. הזכות לערוך ביטוח במקומו של המפעיל תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת ההסכם .
11. אחריות [לבדיקת יועץ הביטוח]
11.1. לעמותה לא תהא כל אחריות לכל נזק העלול להיגרם למפעיל ו/או לכל אדם אחר, כתוצאה מהפעלת הדוכנים.
11.2. בכפוף לאמור לעיל, המפעיל לבדו יהיה האחראי המלא, הבלעדי והמוחלט לכל נזק גוף או רכוש או מוניטין, הוצאה, הפסד, תשלום, חסרון כיס, אבדן רווח וכל נזק כיוצא באלה היכול להיגרם לעמותה ולמועצה ו/או לצד ג' כלשהו עקב ו/או בקשר עם הפעלת הדוכנים באתרים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפעיל בלבד יהיה אחראי לכל נזק לגוף או לרכוש שלו ו/או מי מטעמו והוא פוטר בזאת את העמותה והמועצה מכל אחריות כאמור.
11.3. המפעיל ישפה את העמותה והמועצה, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד, מיד עם דרישתה הראשונה של העמותה והמועצה, בגין כל נזק, תשלום, הוצאה, פיצוי או הפסד אחר כלשהו שיהיו לעמותה ולמועצה, במישרין או בעקיפין, בגין נזקים כאמור בסעיף ‎11 זה ו/או בגין מעשיו או מחדליו של המפעיל ו/או מי מטעמו ובגין כל תובענה שתוגש כנגד העמותה והמועצה עקב נזק כאמור. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי חובת השיפוי כאמור לעיל תחול גם על נזקים שעל המפעיל לבטח עצמו בגינם, כאמור בסעיף ‎11 לעיל, וזאת במידה שאלה לא יכוסו על ידי הביטוח.
12. פינוי
12.1. מיד בתום כל אירוע (להלן: "מועד הפינוי"), יפנה המפעיל את האתר כשהוא נקי ומסודר ופנוי מכל אדם וחפץ השייכים למפעיל ויחדל מכל פעילות בו. לעמותה נתונה הזכות להודיע למפעיל, כי ברצונה להותיר במקום כל שיפור, תוספת, שינוי, תיקון או מתקן המחוברים לאתר באופן קבוע, אף אם אלה הותקנו ו/או הוספו במקום על ידי המפעיל ו/או על חשבונו. דרשה העמותה שהמפעיל יפנה כל מתקן ותוספת כאמור מן האתר, מתחייב המפעיל לבצע דרישה זו ועל חשבונו.
12.2. העמותה תהיה זכאית להשתמש בעת הפינוי בכוח סביר, במידת הצורך, ותהיה זכאית לנהוג ברכוש ובציוד המצויים באתר על פי שיקול דעתה המוחלט, ובכלל זה להשליכם, להשמידם או למוכרם או להפכם לרכוש העמותה עם הפינוי והמפעיל מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגינם. העמותה תהיה רשאית לחייב את המפעיל בדמי שכירות ואחסון שיקבעו על ידי העמותה בגין רכוש וציוד שיפונה ויאוחסן.
12.3. אם לא יפנה המפעיל את האתר כאמור בסעיף ‎12.1 לעיל ו/או לא יחדל מכל פעילות בו, ישלם המפעיל לעמותה בגין התקופה שבין מועד פינוי האתר לבין מועד פינויו בפועל, בנוסף לכל תשלום על פי חוזה זה, סכום השווה ל- 100 $ ארה"ב בגין כל יום של איחור בפינוי. סכום זה נקבע והוסכם בין הצדדים כדמי נזק קבועים ומוסכמים מראש, אשר הוערכו מראש כסכום הנזק הנגרם לעמותה עקב אי פינוי האתר במועד.
למען הסר ספק מובהר, כי אין בפיצוי המוסכם האמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות וסעד הנתונים לעמותה על פי חוזה זה ועל פי כל דין בגין אי פינויו של האתר במועד הקבוע, לרבות זכותה למימוש ערבות הביצוע ושטר החוב ואין בו כדי ליצור בין הצדדים יחסי הרשאה לגבי התקופה שלאחר מועד פינוי האתר.
12.4. העמותה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק מכל סוג שהוא אשר יגרם למפעיל, אם יגרם, בשל פינוי המפעיל, עובדיו, הציוד והרכוש מן האתר או בגין כל פעולה שתבוצע על ידיהם בקשר עם הפינוי או עם הציוד והרכוש שיפנו, והמפעיל מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה בקשר לכך.
13. תרופות בגין הפרת החוזה
13.1. אין בסעדים האמורים בחוזה זה כדי למצות את כל זכויות ותרופות הצדדים בגין הפרת החוזה, ואין בחוזה זה כדי לפגוע בכל סעד ותרופה המוקנים להם על פי דין.
13.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הפר המפעיל חוזה זה בהפרה יסודית ו/או סברה העמותה, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, שיש בהמשך תוקפו של החוזה משום פגיעה באינטרס ציבורי, תהא העמותה רשאית להורות על ביטול החוזה ועל פינוי האתר תוך 7 ימים, מתאריך ההודעה.
13.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהא העמותה זכאית להודיע על ביטולו של חוזה זה בכל אחד מן המקרים הבאים:
א. המפעיל נפטר, נגד המפעיל הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) להכרזתו כפושט רגל, למינוי מפרק (זמני או קבוע) והמינוי לא יבוטל תוך 60 יום או אם המפעיל נמצא באיחוד תיקים או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים.
ב. אם יוטל צו עיקול כנגד נכס מנכסיו של המפעיל ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים.
14. שונות
14.1. שום ויתור, הנחה, קבלת תשלום כלשהו, הימנעות מפעולה או מתן ארכה מצדו של אחד הצדדים או מי מטעמו לא יחשבו כוויתור על זכות מזכויות הצדדים, והם יהיו רשאים להשתמש בזכויותיהם, כולן או מקצתן בכל עת שימצאו לנכון.
14.2. איחור על ידי צד בשימוש בזכויותיו על פי הדין ו/או על פי החוזה לא ייחשב כויתור ו/או שיהוי מצידו לגבי אותה זכות, אלא אם כן ויתר על הזכות במפורש ובכתב.
14.3. הכתוב בחוזה זה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים, ואין להתחשב בכל משא ומתן שקדם לחתימתו או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או בהתחייבויות או בחוזים שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו וחוזה זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב או בעל פה בין העמותה לבין המפעיל אם וככל שהיו.
14.4. סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנובע מהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.
14.5. כתובות הצדדים הן כאמור במבוא לחוזה זה וכל הודעה שתשלח על ידי על ידי צד למשנהו בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה כעבור 72 שעות מיום הישלחה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________ _______________
העמותה המפעיל


אם המפעיל הוא תאגיד
אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה ____________________ הינם מורשי חתימה מטעם המפעיל ____________________, וכי בחותמם על החוזה הם מחייבים את נותן השירות.

_________________ ___________________ _________________
תאריך שם חתימה

נספח א' – פירוט האירועים הצפויים

 

 

 

 

שם האירוע

 

 

מאפיין האירוע / קהל יעד

 

 

 

תאריך משוער

 

 

 

מיקום

 

 

 

מספר מינימום של דוכנים

 

 

כמות משתתפים מוערכת

פסטיבל סוכות

משפחות , בני נוער

חוה"מ סוכות

פארק גן החיל

5

1000

פורימון

משפחות

פרוים  10/3

מרכז קהילתי

3

300

שמחת תורה

משפחות

סוכות

בית ספר רמון

3

500

פסטיבל אביב

משפחות, ילדים

5-6/4/20

מרכז קהילתי

3

400

אירוע ילקמ

כוחות הבטחון

משפחות , ילדים

2/4/2020

פארק המושבה

5-10

1500

אירועים נוספים

 

 

 

 

 
נספח ב'
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - 1976

לכבוד
העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב


אני הח"מ, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
1. הנני משמש בתפקיד _________________ ב- _________________ (להלן: "המשתתף")
2. הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף.
3. יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
□ המשתתף או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;
□ המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
* "בעל זיקה"– כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976.
** "הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום 31.10.02.
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז -1987 או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991 ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב – 2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
4. יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
□ חלופה א' – הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") אינן חלות על המשתתף.
□ חלופה ב' – הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן.
5. למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:
□ חלופה (1) – המשתתף מעסיק פחות מ- 100 עובדים.
□ חלופה (2) – המשתתף מעסיק 100 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה (2) לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה (2) – הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.
6. למשתתף שסימן את חלופה ב' לעיל- המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 30 ימים ממועד התקשרותו עם העמותה (ככל שתהיה התקשרות כאמור).
7. הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_______________
חתימת המצהיר
אימות חתימה

אני הח"מ ______________, עו"ד (מ.ר. _______), מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
__________ __________________
תאריך עו"ד________________
חתימה וחותמת עו"דנספח ג' – אישור על קיום ביטוחים (לקבל מיועץ הביטוח)