חיפוש באתר

מכרז מזכירה בכירה ללשכת מנכל העמותה

להורדת PDF לחצו כאן

 

העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב

מכרז לתפקיד מזכיר/ה בכיר/ה ללשכת מנכ"לית העמותה

העמותה לפנאי וקהילה בבאר יעקב מזמינה בזאת מועמדים/ות מתאימים/ות העונים/ות לדרישות שיפורטו להלן להגיש הצעותיהם/ן לתפקיד מזכיר/ה בכיר/ה ללשכת מנכ"לית העמותה.

העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב, ע.ר. 580530160 (להלן: "העמותה") הינה עמותה עירונית בשליטת מועצה מקומית באר יעקב (להלן: "המועצה").

1. שם המשרה:

מזכיר/ה בכיר/ה ללשכת מנכ"לית העמותה.

2. כפיפות:

מנכ"לית העמותה.

3. תיאור המשרה ותחומי אחריות:

המועמד/ת הנבחר/ת ינהל/תנהל את פעילותה השוטפת של לשכת המנכ"לית, ובכלל זה:

3.1. ניהול, פיקוח ובקרה על הפעילות התקינה של הלשכה;

3.2. ניהול תכנית הפעילויות של המנכ"לית;

3.3. סיכום דיונים והחלטות, לרבות מעקב וקידום ביצוע משימות;

3.4. כתיבת פרוטוקולים, ניסוח מכתבים ומענה לפניות מטעם המנכ"לית;

3.5. ריכוז חומרים והכנתם לקראת דיונים וישיבות;

3.6. הכנת סיכומי ישיבות ופגישות, מצגות וניירת מקצועית;

3.7. ריכוז ומעקב של מכרזי העמותה, לרבות ספקים וכח אדם;

3.8. עבודה שוטפת עם ממשקים בכירים בארגון ומחוצה לו;

3.9. ביצוע כל משימה שתוטל מעת לעת על ידי מנכ"לית העמותה בקשר עם פעילות העמותה.

3.10.התפקיד דורש זמינות גבוהה מאוד ועבודה בשעות בלתי שגרתיות.

4. היקף המשרה 100%.

5. תנאי העסקה

בהסכם עבודה אישי בנוסח המקובל בתאגידים עירוניים ובהתאם למפורט בהנחיות משרד הפנים.

 6. דרישות מקדמיות להגשת מועמדות לתפקיד

תנאי הסף המצטברים הינם כמפורט בהנחיות משרד הפנים לגבי תאגידים עירוניים, וכמפורט להלן:

6.1. ניסיון – למועמד/ת ניסיון של שנתיים לפחות בתפקיד דומה.

6.2. יישומי מחשב – שליטה מלאה בתוכנות Office, לרבותOutlook, Word, Power Point, Excel וכיוצ"ב.

6.3. שפה – שליטה מלאה בדיבור ובכתיבה בשפה העברית.

6.4. רישיון נהיגה בתוקף.

7. שיקולים לבחירה ותנאים נוספים

העמותה תהיה רשאית להתחשב בשיקולים הבאים בבחירת המועמד/ת הזוכה:

7.1. השכלה –תואר אקדמי מוכר מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או תואר אקדמי שהוא שווה ערך לתואר אקדמי בישראל מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהוא מוסד מוכר במדינתו או תעודה המעידה על סיום לימודים אחרים המוכרים בישראל כשווי ערך לעניין דרגת שכר אקדמית – יתרון.

7.2. כישורים אישיים – יכולת עבודה עצמאית בסביבה מרובת משימות; כושר ביטוי וניסוח בכתב ובעל פה ברמה גבוהה; הבנה אנליטית ועסקית; מוסר עבודה גבוה; דייקנות; סדר וארגון; אמינות ודיסקרטיות; יחסי אנוש טובים וגישה שירותית; נכונות לעבודה מאומצת.

8.  אופן הגשת ההצעות

8.1. מועמד/ת המעוניין/נת להתמודד למכרז יגיש/תגיש טופס מועמד בנוסח המצ"ב בצירוף המסמכים הבאים: קורות חיים, תעודות מתאימות המעידות על השכלתו/ה, פירוט ניסיונו/ה המקצועי בצירוף מכתבי המלצה ו/או פרטי קשר של ממליצים וכל נתון אחר רלבנטי אחר (להלן: "ההצעה").

8.2. ההצעה תוגש למשרדי העמותה בכתב, במעטפה סגורה עליה יירשם "מועמדות לתפקיד מנהל/ת לשכת מנכ"לית".

8.3. את ההצעה יש להגיש ידנית  / בדואר אלקטרוני שכתובתו: neomi@pnay-by.co.il  לגב' נעמי אהרון במשרדי העמותה שברחוב הרב עוזיאל 13, באר יעקב, בימים א-ה בשעות 10:00-16:00, ועד לא יאוחר מיום 8/3/2020 בשעה 12:00.

8.4. מעטפה אשר לא תוגש במועד שנקצב לכך תוחזר לשולח/ת בלא שתיפתח.

9. אופן הליך הבחירה

9.1. ועדת כח האדם של העמותה תבחן את ההצעות, תראיין את המועמדים העומדים בתנאי הסף, ותחליט על המועמד/ת המתאים/מה ביותר.

9.2. ועדת כח האדם אינה כפופה לחוק חובת המכרזים והיא רשאית, בהתאם להנחיות משרד הפנים, לפעול כדלקמן:

9.2.1. לפנות ביוזמתה למועמדים פוטנציאלים ולהזמינם להציג את מועמדותם לתפקיד.

9.2.2. לדרוש מידע ו/או חוות דעת ו/או המלצות ביחס לכשירותם של המועמדים, וזאת מכל גורם אשר הוועדה תמצא לנכון לפנות אליו, ובכפוף להוראות הדין.

9.2.3. לזמן מועמד/ים לריאיון בהתראה קצרה ובמידת הצורך להפנותם למבחני התאמה לתפקיד.

9.2.4. במקרה של ריבוי מועמדים שעומדים בתנאי הסף, לזמן לראיון רק את עשרת המועמדים הבולטים והמתאימים ביותר.

10. קבלת פרטים נוספים:

הבהרות ושאלות בנוגע למכרז ניתן לשלוח לנעמי אהרון  או בכתובת מייל: neomi@pnay-by.co.il

 בכבוד רב,

שירלי דרי, מנכ"לית

העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב

 

טופס מועמד

בקשה למשרה פנויה

שם התפקיד: מנהל/ת לשכת מנכ"לית

 

פרטים אישיים

שם משפחה: ____________________   שם פרטי: ____________________

שם האב: ____________________ מס' ת.ז.: ____________________

כתובת: ____________________ מס' טלפון: ____________________

טלפון נייד: ____________________

**תאריך לידה: __________ **ארץ לידה: __________ **ארץ מוצא: __________ **שנת עליה: __________

**מצב משפחתי: ר / נ / ג / א  שם בן הזוג: __________

**מקום העבודה של בן הזוג: __________

 

 פרטי שירות במסגרת השלטון המקומי או המדינה 

ניסיון תעסוקתי מחוץ למסגרת השלטון המקומי או שירות המדינה

אנא פרט ניסיון קודם בתחום הרלוונטי:

פירוט קרובי משפחה המועסקים במועצה המקומית באר יעקב, בעמותה לפנאי וקהילה באר יעקב או בגופי סמך שלהן:

 

**שירות צבאי

כן / לא

תקופת השירות – מיום: __________ עד ליום: __________

מספר אישי: __________

דרגה: __________

 

המלצות: 

הנני מציע/ה בזאת מועמדותי למשרה דלעיל.

אני מצהיר/ה כי כל הפרטים שמסרתי לעיל בטופס זה הינם נכונים.

 

__________                        __________

תאריך                                     חתימה

 

אין חובה למלא הפרטים המסומנים בכוכבית (*)

**** על המועמד/ת לצרף לבקשה קורות חיים; תעודות השכלה; המלצות.

צרו קשר:
  • פנאי וקהילה בבאר יעקב
  • הרב עוזיאל 13 באר יעקב
  • באר יעקב
  • 08-9282158
  • פקס: 08-9281796
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות