*החוגים יחלו ביום ד ' 01/09/2021 , החוגים בשלוחות בתי הספר יפעלו מ - 01/11/2021 , וכפופים
לחופשות משרד החינוך
*החוגים מתקיימים 10 חודשים ומסתיימים ב - 30/06/2022 זאת למעט חוגים שמסתיימים
ב-30/07/2022

 

נוהלי ביטול
ניתן לבטל חוג עד לתאריך 20 בחודש , הביטול תקף לחודש הבא בלבד .
ביטול חוגים הינו אפשרי עד לתאריך 19/03/2022 לאחר תאריך זה לא ניתן לבטל חוג
או לקבל החזר.
ביטול השתתפות בחוג , מותנית בחתימה על טופס ביטול . לא יתקבלו ביטולים טלפוניים, פקס
או פניה לספק או למדריך .
יש לשלוח פניה מסודרת באתר המתנ "ס לשונית טפסים טופס ביטול חוג .


הצהרת בריאות:
אני מצהיר/ ה בזאת שאין לי או לבני/בתי כל מניעה בריאותית להשתתף בפעילות/ חוגים במרכז
הקהילתי.
**** במידה וקיימת רגישות / מניעה בריאותית כלשהי אתם מתבקשים לעדכן במעמד הרישום .


*כל תלמיד חדש רשאי להשתתף בשיעור ניסיון אחד לצורך התנסות, בזמן ביצוע הרישום,
יחויב שיעור הניסיון.
*שיעורי הניסיון הינם בתאום מראש עם רכזי החוגים ועל בסיס מקום פנוי בלבד .
*אי השתתפות בשיעורים אינה פוטרת מתשלום .
*ההנהלה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתשלומים או שעומד לרשותו
חוב מובהר בזאת כי הגבייה נעשית חודש מראש .
*משתתף /ת שנרשם / ה באמצע החודש , בחיוב הקרוב יגבה מחשבונו סכום עבור החלק היחסי
של החודש בו נרשם ושל החודש הקרוב.
משתתף/ ת שנרשם / ה אחרי ה - 25 לחודש, יחויב בחודש שלאחריו בתשלום כפול.

*היעדרות מעל שבועיים יש להציג אישור רפואי , כל מקרה ידון לגופו.
*אין החזרי תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים, ככתוב בלוח החופשות .
*משתתפי החוגים מבוטחים ביטוח צד ג למעט ספורט תחרותי.
*מנהל/ת החוגים שומרת לעצמה את הזכות להחליף מורה , חדר , ימים ושעות פעילות במהלך השנה
בהתאם לתקופה ולהנחיות משרד הבריאות וחלופה לשיעור זום.
*בהעדר מדריך , על הספק למצוא חלופה וליידע את משתתפי החוג, יתכנו שיעורי השלמה במהלך
יולי.
*פתיחת חוג וקיומו מותנית במספר מינימאלי ש ל משתתפים פעילים.
*כמות התלמידים בשיעור מוגבלת על פי החלטת מנהלת התחום וספק התוכן בהתאם לאופי
הפעילות והכיתה בה משובץ.
*המשתתפים מתבקשים להגיע לשיעור בצורה מסודרת ובמועד , על פי דרישות המדריך .
*אין כניסת הורים לצפייה בשיעורים למעט שיעורים פתוחים .
*משתתפי החוגים הינם באחריות ההורים מתחילת הפעילות ועד סיומה, אין להשאיר ילדים מחוץ
.לשעות הפעילות ללא השגחה .
*המתנ"ס אינו אחראי על ציוד אישי של התלמידים.
*הרישום לחוגים אינטרנטי ומבוצע באתר המתנ" ס בלבד.
*מחירי החוגים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים, מובהר בזאת כי , לא יבוצעו החזרי תשלומים
בעבור ימי חופשה וחגים.
*פעילות החוגים מתבצעת בבתי הספר , אנו כפופים להנחיית בית הספר במידה ויהיו אירועים .
.אספות הורים וכו' אנו נדאג לשיעור חלופי.

הנחות
5% הנחה תינתן על חוג שני של אותו המשתתף, או על חוג שני של בן משפחה
10% הנחה תינתן על חוג שלישי של אותו המשתתף, או על חוג שלישי של בן משפחה
אין כפל הנחות
חוג הנגישות : פרט/י אמצעי הנגשה במידת הצורך :______________
אם יש צורך במלווה מטעם הילד .
כניסה עם חיות שרות.
עזרה בהתמצאות.