מרכז קהילתי באר יעקב מודה ומברך אתכם, ההורים, על החלטתכם לרשום בנכם/בתכם לפעוטון גוזלים ומאחל לכם שנת לימודים מהנה!

 

א. שעות פעילות הפעוטון:

ידוע לנו כי שעות ההפעלה של הפעוטון בימים א'-ה' בשעות 07:00-16:30, בימי ו' בשעות 07:30-12:00.

 

ב. חודשי הפעלה של הפעוטון:

ידוע לנו כי הפעוטון יפעל במשך 12 חודשים החל מ- 1.9.2024 עד 08.8.2025
למעט חגים, מועדים וחופשות כפי שיפורסם בלוח החופשות של משרד העבודה והרווחה.

 

ג. פעילות הפעוטון בימי שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת המרכז הקהילתי.

המרכז הקהילתי יהיה רשאי שלא להפעיל את הפעוטון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינן בשליטתו כגון: כוח עליון ומגפת הקורונה או מגיפות חדשות אחרות, מלחמה, פגעי מזג האויר, הנחיות ממשלה, תקנות לשעת חירום והנחיות משרד הבריאות, הוראה שתינתן מהמרכז הקהילתי שלא להפעיל את הפעוטון וכדומה. במקרים אלו לא יוחזרו תשלומי ההורים בגין ימים בהם לא תפעל הפעוטון.
*במידה ועקב אירועים מיוחדים וחריגים המרכז הקהילתי יהיה רשאי לשנות את שעות פעילות הפעוטון ואת גובה שכר לימוד החודשי.

 

ד. שכר לימוד והתחייבויות כספיות של הפעוטון:

עלות שכר לימוד חודשי על סך 2,900 ₪ שכר הלימוד הינו שנתי וישולם החל מחודש ספטמבר 2024 באמצעות כרטיס אשראי שיחויב בתאריך 25/8/2024 עבור חודש ספטמבר 2024.
הוראת קבע בבנק אשר תגבה כל 10 לחודש החל מ- 10/09/2024
קבלת ילד לכיתת הפעוטון מותנית בתשלום דמי טיפול רישום וביטוח בסך 300 ₪ *במקרה של ביטול רישום לא יוחזר דמי הטיפול.
לתשומת לב, לא ניתן לבצע רישום חלקי לפעוטון.
• הנחות-ילד שני במשפחה מזוכה בהנחה של 5% *אין כפל הנחות*

במקרה שלא הוסדרו ההתחייבויות הכספיות למרכז הקהילתי: במקרה של אי כיבוד הוראת קבע/כרטיס אשראי ואי הסדרת החוב תוך 7 ימים, יהיה המרכז הקהילתי רשאי להפסיק את השתתפותו של המשתתף בפעוטון במקרה כזה יחויב ההורה בגין חודש נוסף מעבר לשהיית הילד במסגרת ובגין כל הוצאה או עמלה בגין אי הסדרת ההתחייבות כאמור.
התשלום ייגבה במלואו גם אם הילד/ה נעדר כתוצאה מחופשה, מחלה או כל סיבה אחרת הקשורה לילד/ה ו/או למשפחתו/ה.

 

ה. הבאה ואיסוף הילד/ה

בכדי לשמור על מסגרת לוח הזמנים של הפעוטון ולא לעכב את העובדות בסיום יום עבודה, יש להקפיד להביא ולקחת את הילד/ה בזמן. האיסוף יעשה ע"י ההורים בלבד. במקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש ובכתב את פרטיו של אותו אדם.
שימו לב!!! כל הגעה לאיסוף הילד/ה מהפעוטון לאחר השעה הנקובה תחשב באחור הורה שאיחר יגבה ממנו סכוך של 25 ₪ לכל 15 דקות איחור, משך זמן האיחור והתשלום בגינו.

 

ו. הזנה והעשרה:

במסגרת הפעוטון תוגש לילדים ארוחת בוקר וארוחת צהרים בשרית חמה בהתאם לתפריט מגוון.
במסגרת הפעילות בפעוטון יינתנו חוגי העשרה לכל קבוצה בתוספת תשלום לועד הגן.

 

ז. הפסקת/ביטול ההשתתפות בפעוטון:

בקשות לביטולים יוגשו בהתראה של 30 יום מראש, ויטופלו רק לאחר מילוי טופס ביטול מקוון באתר המרכז הקהילתי בלשונית טפסים ונהלים -טופס ביטול מסגרת חינוכית פעוטון . בקשת הביטול תיכנס לתוקפה מהחודש הבא לאחר הודעת הביטול.
מתאריך 20/2/2025 לא יתקבלו בקשות ביטול מכל סיבה שהיא ואנו מסכימים, כי אם תוגש ביטול לאחר המועד הנ"ל, נמשיך ונחייב בתשלום שכר הלימוד, בגין חודש נוסף.

 

ח. הצהרת בריאות ונהלים בנושאי בריאות הילד/ה:

בעת הרישום האינטרנטי יש לציין האם יש לילד/ה רגישות או אלרגיה כלשהי וכן האם הילד/ה בריאה ואין מגבלה רפואית כלשהי
ההורים ימסרו למנהלת הפעוטון מראש, במסגרת החתימה על הצהרת בריאות, מידע מלא על בריאות הילד/ה לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד/ה בצרוף אישור רפואי.
אין לשלוח ילד/ה חולה לפעוטון הסובל/ת מחום, דלקת עיניים, הקאות, שלשול ,פציעה, כוויות שמצריכות טיפול במהלך היום, פריחה או כל מחלה אחרת אלא רק באישור רופא. ילד/ה שהוצא/ה מהפעוטון בשל שלשולים או הקאות (שהופיעו לפחות פעמיים במהלך היום בפעוטון) ישאר יממה נוספת 24 שעות בבית.
ילד/ה שהוצא/ה מהפעוטון בשל דלקת עיניים יחזור למסגרת רק באישור רופא ורק לאחר שנפסקו לחלוטין ההפרשות מהעין.
לאחר היעדרות של 3 ימים מהמסגרת עקב מחלה, יש להביא אישור רפואי, טרם החזרת הילד/ה למסגרת.
משרד הבריאות אוסר על מתן תרופות ע"י הצוות (כולל אקמול לסוגיו השונים)

מובהר ומוסכם כי האחריות המלאה בשליחת ילדה חולה למסגרת חלה על ההורים בלבד.
הורים שקיבלו הודעה בדבר מחלה של בנם/בתם, מתחייבים לקחת במהירות האפשרית ע"מ למנוע הדבקה של אחרים או הצוות.
אין זיכוי בגין היעדרות בגין מחלת הילד/ה.

 

ט. סוגיות פדגוגיות:

המרכז הקהילתי יהיה רשאי להחליט כי הילד/ה אינו/ה יכול/ה להשתתף בפעוטון בשל בעיה בריאותית או התנהגותית. זאת עפ"י שיקול דעת מקצועי של הצוות החינוכי. בהתאם לכך, המרכז הקהילתי יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של הילד/ה במסגרת, וזאת לאחר מתן התראה של 14 ימים מראש להורים. במקרה זה, תופסק גביית התשלומים מההורים בגין השתתפות במסגרת, החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.
המרכז הקהילתי רשאי לערוך שינויים בצוות החינוכי של המסגרת עפ"י צרכי המערכת.

 

י. סוגיות מנהלתיות:

הננו מאשרים קבלת דוא"ל מהמרכז הקהילתי.
הננו מאשרים בזאת שימוש בתמונות בני/בתי בפרסומים של המרכז הקהילתי.

 

יא. התחייבות המרכז הקהילתי:

המרכז הקהילתי יפעיל את המסגרות על פי הסטנדרטים של ציוד וכוח אדם.

 

יב. בחתימת המשתתף/ת /הורי המשתתף/ת על תקנון זה ו/או ברישום אינטרנטי הם מאשרים כי קראו תקנון זה, הבינו והסכימו לאמור בו.