תקנון רישום והשתתפות בקייטנות קיץ
א. הרישום לקייטנה
1 .הרישום הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
2 .הרישום לקייטנה כפוף למילוי הצהרה רפואית, תשלום מלא, טופס רישום והסכמה
לאמור בתקנון זה. חובה ליידע בכל שינוי במצב הרפואי עליו הוצהר.
3 .על ההורים לעדכן מראש על כל תרופה, רגישות למזון, אלרגיות או בעיה רפואית של
הנרשם.
4 .הנהלת המרכז הקהילתי רשאית לבטל פתיחת קייטנה בכלל במידה ולא יהיו מספיק נרשמים או
מסיבות אחרות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. פתיחת קבוצה מינימום 25 משתתפים.
5 .למרכז הקהילה שמורה הזכות לשינויים או תוספות לתוכניות בהתאם לנסיבות ולשיקול דעתה
הבלעדי.
6 .המרכז הקהילתי יפעיל את הקייטנה בגנים החל מיום 03/07/2022-21/07/2022
) 15 ימים ( בין השעות 30:16-30:07 , ללא ימי ו.' לא ניתן להירשם לחלק מהתקופה
7 .ההגעה והאיסוף ממתחם הקייטנה הינו באחריות ההורים ,אלא אם סוכם במפורש ובכתב
אחרת.לא יותר איסוף של הילד/ה על ידי כל אדם אחר שלא הורשה על ידי ההורים
כאמור.
איסוף ילד/ה להורים פרודים/ו או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר
הסדרי ראייה אותה יש למסור למרכז הקהילתי מראש וכנגד חתימת שני ההורים על גבי
טופס.
8 .למרכז הקהילתי שמורה הזכות להפסיק את השתתפותו של ילד/ה אשר התנהגותו או מעשיו
שלו או של הוריו יפריעו למהלך התקין של הפעילות ו/או יסכנו את הילד/ה או ילדים אחרים.
9 .במסגרת הפעילויות השונות יצולמו הילדים ויתכן אף שישמשו לפרסומי המרכז הקהילתי .
במידה ואינכם מעוניינים בצילום ילדכם נא העבירו מכתב על כך למזכירות. ללא מכתב
הבהרה - אישור התקנון מהווה אישור צילום.
ב. תשלומים
1 .התשלום ליום מלא הינו 1300 ₪ בין השעות 30:16-30:7 כולל ארוחת צהרים.
התשלום לחצי יום הינו 600 ₪ בין השעות 00:13-30:7 ללא ארוחת צהרים.
***במידה ותפעל קייטנת ביה"ס החופש הגדול תזוכו בהפרש.
עלות צהרון בקייטנת שילוב לילדי חינוך מיוחד הינו 700 ₪ בין השעות 30:16-00:13
***פריסת התשלומים תבוצע באופן הבא : התשלום הראשון יחויב ב - 22/1/25
והתשלום האחרון ב - 22/6/25 ככל שהרישום יהיה מאוחר יותר פריסת התשלומים
תקטן כשהתשלום האחרון יחויב ב - 22/6/25
2 .בכדי להבטיח את מקום ילדכם בקייטנה יש להסדיר את הרישום והתשלומים.
3 .רישום למחזור ב' יפורסם בהמשך.
ג . ביטולים והיעדרויות
1 .ביטול הרשמה לקייטנה יעשה באופן מ ק וון באתר המרכז הקהילתי בלשונית טפסים>ביטול
קייטנות.
2 .ניתן לבטל רישום לקייטנה עד ליום 22/6/15
3 .לא יתקבלו בקשות לביטול רישום ו/או החזרים כספיים החל מיום 22/6/16.
4 .לא ניתן לקבל החזר כספי בגין הודעות ביטול רטרואקטיביות שאינן עומדות בהוראות אלה.
5 .לא ניתן לקבל החזר כספי עבור היעדרות מימי פעילות.
6 .היעדרות בגין מחלה: לא תזוכה בהחזר כספי אלא אם כן הוגשה בקשה בכתב , בצירוף
אישור רפואי על 5 ימי מחלה רצופים לפחות, והבקשה הוגשה בתוך 3 ימים ממועד סיום
הקייטנה.
ד. הצהרת בריאות:
1 .ההורים מצהירים בזה כי הבריאות של הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע
את השתתפותו בקייטנה ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.
2 .ההורים ימסרו לצוות המרכז הקהילתי מראש, מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון רגישויות,
מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד, בצירוף אישור רפואי. מסירת
מידע מדויק, כאמור, מהווה תנאי לקבלת הילד ל קייטנה.
3 .במידה ולילד מגבלה רפואית, על ההורה חלה האחריות לציין בעת הרישום באינטרנט.
4 .ההורים מתחייבים לא לשלוח לקייטנה את הילד, אם הוא חש ברע או סובל מחום, דלקת עיניים,
מחלות מעיים ו/או כל מחלה אחרת. במקרה של מחלה, כאמור, תהא חזרתו של הילד לפעילות
בקייטנה מותנית בקבלת אישור רפואי רשמי מהרופא המטפל, לפיו הילד כשיר לחזור לפעילות
בקייטנה ורשאי להיות בחברת ילדים. האחריות לשליחת הילד לקייטנה, בניגוד לאמור לעיל, תחול
במלואה על ההורים ועליהם בלבד.
5 .ההורים יתייצבו בקייטנה מיד עם קבלת דרישה מצוות הקייטנה לאסוף את הילד, אם התברר במהלך
יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או אינו חש בטוב. ההורים ימסרו למרכז הקהילתי ולצוות הצהרון
פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום ויקפידו לעדכן את המרכז
הקהילתי על כל שינוי בפרטים אלה.
6 .ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות הקייטנה לתת
לילד תרופות כלשהן.
ה .כוח עליון ומגפת הקורונה
***פעילות הקייטנה כפופה להוראות כל דין לרבות , תקנות לשעת חירום והנחיות משרד הבריאות.
1 .לאור משבר הקורונה , חלה על הנרשם/ת החובה לשמור על הנחיות משרד הבריאות
המתעדכנת מעת לעת.
2 .לאור משבר הקורונה ובכדי לקיים פעילות הקייטנות באופן בטוח ובריא , נדרשת הערכות
מעת לעת , הנרשמים , ההורים והצוות מחויבים לפעול על פי ההנחיות.
3 .במקרה בו חלילה , עקב הדבקות של הנרשם או של איש צוות בקורונה ובכפוף להנחיות גורם
מוסמך בעניין, קבוצה מסוימת מתוך הנרשמים לא תוכל לקיים את הפעילות , הנרשמים מתוך
הקבוצה שלגביה יינתנו ההוראות בלבד תהיה זכאית להחזר כספי בניכוי החלק היחסי בגין
ההשתתפות בקייטנה.
ה. הנחות
הנחה של %5 תינתן על ילד שני המשתתף בקייטנה.
הנחה של %10 תינתן על ילד שלישי שישתתף בקייטנה. אין כפל הנחות.
ו. הזנה בקייטנה
ארוחת בוקר מגוונת תסופק ע"י המרכז הקהילתי.
ארוחת צהרים תסופק ע"י חברת הקייטרינג למשתתפי הצהרון בלבד