תקנון קייטנות קיץ 2022 מחזור ב'
תקנון רישום והשתתפות בקייטנות קיץ
א. הרישום לקייטנה
1. הרישום הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
2. הרישום לקייטנה כפוף למילוי הצהרה רפואית, תשלום מלא, טופס רישום והסכמה לאמור בתקנון זה. חובה ליידע בכל שינוי במצב הרפואי עליו הוצהר.
3. על ההורים לעדכן מראש על כל תרופה, רגישות למזון, אלרגיות או בעיה רפואית של הנרשם.
4. הנהלת המרכז הקהילתי רשאית לבטל פתיחת קייטנה בכלל במידה ולא יהיו מספיק נרשמים או מסיבות אחרות לאחד גנים וגילאים ,לפצל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
פתיחת קבוצה מינימום 25 משתתפים.
5. למרכז הקהילה שמורה הזכות לשינויים או תוספות לתוכניות בהתאם לנסיבות ולשיקול דעתה הבלעדי.
6. המרכז הקהילתי יפעיל את הקייטנה בגנים החל מיום 24/7/22-11/8/322 .
בין השעות 07:30-16:30 , ללא ימי ו', וללא ט' באב 7/8/22
לא ניתן להירשם לחלק מהתקופה
7. ההגעה והאיסוף ממתחם הקייטנה הינו באחריות ההורים ,אלא אם סוכם במפורש ובכתב אחרת.
8. למרכז הקהילתי שמורה הזכות להפסיק את השתתפותו של ילד/ה אשר התנהגותו או מעשיו שלו או של הוריו יפריעו למהלך התקין של הפעילות ו/או יסכנו את הילד/ה או ילדים אחרים.
9. במסגרת הפעילויות השונות יצולמו הילדים ויתכן אף שישמשו לפרסומי המרכז הקהילתי.
במידה ואינכם מעוניינים בצילום ילדכם נא העבירו מכתב על כך למזכירות. ללא מכתב הבהרה - אישור התקנון מהווה אישור צילום.

ב. אמצעי תשלום
1. התשלום עבור ההשתתפות בקייטנה לכל תקופת הפעילות הינו 1200₪ ליום מלא בין השעות 7:30-16:30
2. התשלום עבור ההשתתפות בקייטנה לכל תקופת הפעילות הינו 550 ₪ לחצי יום בין השעות 7:30-13:00.

התשלום יגבה ב עד 4 תשלומים שווים החל מיום ההרשמה ועד 25/8/22.
2. בכדי להבטיח את מקום ילדכם בקייטנה יש להסדיר את הרישום והתשלומים.

ג . ביטולים והיעדרויות

1. ביטול הרשמה לקייטנה יעשה באופן מכוון באתר המרכז הקהילתי תחת לשונית טפסים .
2. ניתן לבטל רישום לקייטנה עד ליום 30/6/22
* לא יתקבלו בקשות לביטול רישום ו/או החזרים כספיים החל מיום 1/7/22.
3. לא ניתן לקבל החזר כספי בגין הודעות ביטול רטרואקטיביות שאינן עומדות בהוראות אלה.
4. לא ניתן לקבל החזר כספי עבור היעדרות מימי פעילות.
5. היעדרות בגין מחלה: לא תזוכה בהחזר כספי אלא אם כן הוגשה בקשה בכתב , בצירוף אישור רפואי על 5 ימי מחלה רצופים לפחות, והבקשה הוגשה בתוך 3 ימים ממועד סיום הקייטנה.
ד .כוח עליון ומגפת הקורונה
*** פעילות הקייטנה כפופה להוראות כל דין לרבות , תקנות לשעת חירום והנחיות משרד הבריאות.
1. לאור משבר הקורונה , חלה על הנרשם/ת החובה לשמור על הנחיות משרד הבריאות המתעדכנת מעת לעת.
2. לאור משבר הקורונה ובכדי לקיים פעילות הקייטנות באופן בטוח ובריא , נדרשת הערכות מעת לעת , הנרשמים , ההורים והצוות מחויבים לפעול על פי ההנחיות.
3. במקרה בו חלילה , עקב הדבקות של הנרשם או של איש צוות בקורונה ובכפוף להנחיות גורם מוסמך בעניין, קבוצה מסוימת מתוך הנרשמים לא תוכל לקיים את הפעילות , הנרשמים מתוך הקבוצה שלגביה יינתנו ההוראות בלבד תהיה זכאית להחזר כספי בניכוי החלק היחסי בגין ההשתתפות בקייטנה.
ה. הנחות
הנחה של 5% תינתן על ילד שני המשתתף בקייטנה.
הנחה של 10% תינתן על ילד שלישי שישתתף בקייטנה.
אין כפל הנחות.
ו. הזנה בקייטנה
ארוחת בוקר מגוונת תסופק ע"י המרכז הקהילתי.
ארוחת צהריים תסופק ע"י חברת הקייטרינג.


שלכם,
נועם ששון סגן ראש העיר
יו"ר הנהלת המרכז הקהילתי