הזמנה להציע הצעות

העמותה לפנאי ולקהילה באר יעקב (ע"ר) (להלן: "העמותה" ו/או "המתנ"ס"), שהינה תאגיד מעין-עירוני, הפועל בשיתוף עם החברה למתנ"סים (להלן: "החברה") וכזרוע ביצועית של עיריית באר יעקב (להלן: העירייה), מתכבדת בזאת לבצע הליך פניה פומבי,

במסגרתו היא מבקשת למנות יועץ משפטי חיצוני קבוע לעמותה.

 

 

חוברת המכרז
מסמך הבהרות