תקנון
קבוצות ליגה תחרותיות -כדורגל
פעילות.
1. הפעילות בקבוצות תחל בתאריך 01.08.21 ותסתיים בתאריך 30.05.22 .
2. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להחליף את מגרש האימון/המאמן, זאת על פי אילוצים ו/או השיקול המקצועי בכפוף להודעה שתימסר למשתתפים.
3. במידה ולא מתקיים אימון אין אנו מחויבים להשלמה.
4. אי השתתפות אינה פוטרת מתשלום.

הפסקת פעילות.

5. לא יינתן החזר על פעילות חלקית בחודש.
6. שחקן המעוניין להפסיק את הפעילות לאחר 31.12.21 יישא בחיוב של 760 ₪ הוצאות קבועות (דמי רישום בהתאחדות, הוצאת כרטיס שחקן ,הוצאות תפעול
7. במקרה של ביטול לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי על הציוד שנרכש עבור קבוצת הליגה והחיוב יבוצע במלואו על כל סכום עלות הציוד. למען הסר ספק הסכום לתשלום עבור ערכת ציוד בקבוצות הליגה יחושב לפי 500 ₪ וזאת ללא קשר לאמור בסעיף
8. במקרים של הפסקת פעילות מטעמים רפואיים ניתן יהיה לקבל זיכוי מלא (על החודשים הנותרים) בהצגת מסמכים רפואיים רלוונטיים.
9. ההנהלה רשאית להפסיק השתתפותו של השחקן שאינו עומד בתשלומים או שעומד לרשותו חוב, מובהר בזאת כי הגבייה נעשית חודש מראש.

הרשמה ותשלומים.
10. החיוב עבור הפעילות יגבה בכל 25 לחודש עבור החודש בקרוב שחקן שנרשם אחרי ה-25 לחודש יחויב בחיוב כפול בחודש לאחר מכן.
11. אפשרויות תשלום: כרטיס אשראי, מזומן. המחאות דחויות או הוראת קבע, ניתן לבצע במשרדי התאגיד, בשעות קבלת קהל.
12. מחירי האימונים והמשחקים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים, מובהר בזאת כי, לא יבוצעו החזרי תשלומים בעבור ימי חופשה וחגים.
13. במידה וקיימת הנחה של 5% על ילד שני הנחה זאת תבוטל במקרה של הפסקת פעילות של אחד הילדים ויחויב עבורו הסכום המלא מיום הביטול.
14. קבוצות הליגה רשומות ופועלות תחת התאחדות לכדורגל בישראל. שחקן או הורה שיעבור עבירת משמעת בזמן משחק וכתוצאה מכך תעמוד האגודה ו/או השחקן לוועדת משמעת שיכלול קנס כספי יישא ההורה בקנס מכיסו וזאת ללא קשר לתשלום עבור הפעילות בקבוצה.

15. הסכום הכולל לתשלום עבור הפעילות הינו 3200 שח עבור כל שנת הפעילות במידה ושחקן נרשם עד תאריך 30.9.21 יחויב הסכום המלא עבור כל שנת הפעילות.
קורונה.
16. אין חובת חבישת מסיכה במהלך האימון.
17. חל איסור על העברת ציוד אישי בין השחקנים.
18. על ההורים לשלוח עם השחקן הצהרת בריאות חתומה בכל יום שמתקיים אימון, שחקן שיגיע ללא הצהרת בריאות חתומה לא יורשה להתאמן.
19. לפני כל כניסה למגרש יימדד לשחקן חום שחקן שחום גופו עולה על 38 מעלות לא יורשה להיכנס למגרש ולהתאמן.
20. חל איסור על כניסת הורים למתחם האימונים, איסוף שחקנים יתבצע מחוץ למגרש.
21. החזר כספי יתקבל רק בעבור ימי בידוד של קבוצה שלמה. אין החזר כספי בעבור ימי בידוד אישיים.
קבוצות בית ספר לכדורגל
פעילות.
1. הפעילות בקבוצות תחל בתאריך 01.09.21 ותסתיים בתאריך 30.06.22 .
2. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להחליף את מגרש האימון/המאמן, זאת על פי אילוצים ו/או השיקול המקצועי בכפוף להודעה שתימסר למשתתפים.
3. במידה לא מתקיים אימון יקבע מועד חדש בהודעה מראש למשתתפים על המועד החדש. יתכן שיהיו אימונים שיוחזרו בחודש יוני.
4. לכל שחקן יתאפשר להשתתף באימון ניסיון 1 בלבד (רק לחדשים).
5. הורים אינם רשאים להיכנס למגרש בזמן הפעילות , ניתן לצפות בפעילות מן היציע.
6. אי השתתפות אינה פוטרת מתשלום.
7. על כל שחקן חלה חובה להגיע עם הציוד אשר רכש.
הפסקת פעילות.
8. שחקן המעוניין להפסיק את הפעילות ימלא טופס ביטול באתר התאגיד העירוני (לשונית טפסים) טופס ביטול חוג עד לתאריך 24 בכל חודש לאחר תאריך זה יתבצע חיוב גם על החודש הבא.
9. לא יינתן החזר על פעילות חלקית בחודש.
10. ביטול השתתפות אפשרי עד לתאריך24.3.22 לאחר תאריך זה לא ניתן לבטל השתתפות או לקבל החזר כספי.

11. במקרה של ביטול לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי על הציוד שנרכש עבור קבוצת בית הספר לכדורגל והחיוב יבוצע במלואו על כל סכום עלות הציוד. למען הסר ספק הסכום לתשלום עבור ערכת ציוד בקבוצות בית הספר לכדורסל יחושב לפי 320 ₪
12. במקרים של הפסקת פעילות מטעמים רפואיים ניתן יהיה לקבל זיכוי מלא (על החודשים הנותרים) בהצגת מסמכים רפואיים רלוונטיים.
13. ההנהלה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתשלומים או שעומד לרשותו חוב, מובהר בזאת כי הגבייה נעשית חודש מראש.

הרשמה ותשלומים.
14. החיוב עבור הפעילות יגבה בכל 25 לחודש עבור החודש בקרוב שחקן שנרשם אחרי ה-25 לחודש יחויב בחיוב כפול בחודש לאחר מכן.
15. שחקן שנרשם באמצע החודש, בחיוב הקרוב יגבה מחשבונו סכום עבור החלק היחסי של החודש בו נרשם ושל החודש הקרוב.
16. אפשרויות תשלום: כרטיס אשראי, מזומן. המחאות דחויות או הוראת קבע, ניתן לבצע במשרדי התאגיד, בשעות קבלת קהל.
17. מחירי האימונים והמשחקים משוקללים וכוללים ימי חופשה ומועדים, מובהר בזאת כי, לא יבוצעו החזרי תשלומים בעבור ימי חופשה וחגים.
18. במידה וקיימת הנחה של 5% על ילד שני הנחה זאת תבוטל במקרה של הפסקת פעילות של אחד הילדים ויחויב עבורו הסכום המלא מיום הביטול.
קורונה.
19. אין חובת חבישת מסיכה במהלך האימון.
20. חל איסור על העברת ציוד אישי בין השחקנים.
21. על ההורים לשלוח עם השחקן הצהרת בריאות חתומה בכל יום שמתקיים אימון שחקן שיגיע ללא הצהרת בריאות חתומה לא יורשה להתאמן.
22. לפני כל כניסה למגרש יימדד לשחקן חום שחקן שחום גופו עולה על 38 מעלות לא יורשה להיכנס למגרש ולהתאמן.
23. חל איסור על כניסת הורים למתחם האימונים, איסוף שחקנים יתבצע מחוץ למגרש.
24. החזר כספי יתקבל רק בעבור ימי בידוד של קבוצה שלמה. אין החזר כספי בעבור ימי בידוד אישיים.