חיפוש באתר

מכרז מס' 2/19 למתן שירותי ייעוץ ופיקוח בתחומי המחשוב, הטלפוניה, התקשורת, אבטחת המידע ומערכות המידע

מועד אחרון: 21.7.19

 

1. העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב, ע.ר. 580530160 (להלן: "העמותה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ, ליווי ופיקוח בתחומי המחשוב, הטלפוניה, התקשורת, אבטחת המידע ומערכות המידע של העמותה, הכל בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז (להלן: "השירותים").

 

2. תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה בת 12 חודשים, החל ממועד חתימת הסכם ההתקשרות בין הצדדים, כאשר לעמותה נתונה האפשרות להאריך את ההתקשרות עם המציע הזוכה בארבע תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

3. את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי העמותה, רח' הרב עזיאל 13, באר יעקב בימים א'-ה', בין השעות: 10:00-15:00. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לקבלתם כאן באתר.

 

4. שאלות הבהרה ביחס למכרז יועברו בהתאם לקבוע במסמכי המכרז, עד לא יאוחר מיום 30.6.2019 בשעה 16:00.
ניתן לפנות לגב' נעמי אהרון במייל: neomi@pnay-by.co.il

 

5. בהמשך לפרסום בדבר המכרז שבנדון למתן שירותי ייעוץ ופיקוח בתחומי המחשוב, הטלפוניה, התקשורת, אבטחת המידע ומערכות המידע (להלן: "המכרז"), העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב, ע.ר. 580530160 (להלן: "העמותה"), מתכבדת בזאת להודיע, כי על אף האמור במסמכי המכרז, המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום 21.7.2019 בשעה 12:00.
בנוסף, ואף זאת על אף האמור במסמכי המכרז, המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה ביחס למכרז הינו יום 7.7.2019 עד השעה 16:00.
גורמים המעוניינים להשתתף במכרז מתבקש להגיע למשרדי העמותה שברחוב הרב עוזיאל 13, באר יעקב, בימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00, לצורך קבלת מסמכי המכרז (ללא עלות).

 

6. ההצעות אשר תוגשנה למכרז תיבחנה ותדורגנה על פי הקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, הכל לפי שיקול דעתה.

 

7. מימוש ההתקשרות עם המציע הזוכה כפוף לקבלת אישור ועדת המכרזים של העמותה.

 

טלפון לבירורים נוספים: 08-9282158

 

להורדת המכרז לחצו כאן

 

צרו קשר:
  • פנאי וקהילה בבאר יעקב
  • הרב עוזיאל 13 באר יעקב
  • באר יעקב
  • 08-9282158
  • פקס: 08-9281796
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות